Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

74. Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα XΙV, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.