Τερματισμός συμβάσεων

73. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει o περί Συμβάσεων Νόμος, να προβλέπουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη δυνατότητα τερματισμού μιας δημόσιας σύμβασης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον αποδειχθεί ότι:

(α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύβασης, η οποία απαιτήθηκε δυνάμει του άρθρου 72˙

(β) ο ανάδοχος, τη στιγμή της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 εδάφιο (1) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης˙

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.