Συμφωνίες- πλαίσιο

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους oι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο.

(2) Η διάρκεια μιας συμφωνίας πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο.

(3) Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, καθώς και στα εδάφια (5) και (6). Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που έχουν οριστεί σαφώς για το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), κατά τη σύναψη σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.

(5) Όταν συνάπτεται συμφωνία - πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που τίθενται στη συμφωνία - πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.

(6) Όταν συνάπτεται συμφωνία πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

(α) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασιας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο·

(β)(i) όταν στη συμφωνία - πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο (α) και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο (γ), εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή του κατά πόσον συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες αποκτώνται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα εν λόγω έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζουν επίσης ποιοι όροι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέου διαγωνισμού.

(ii) Οι δυνατότητες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για το οποίο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών για τα λοιπά τμήματα∙

(γ) σε περίπτωση που στη συμφωνία - πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο.

(7) Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6) βασίζονται στους ιδίους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, και, εφόσον χρειαστεί, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, ενδεχομένως, σε άλλους όρους που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση·

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών·

(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους παραμένει σφραγισμένο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·

(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.