Ανταγωνιστικός διάλογος

27.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(3) Στον ανταγωνιστικό διάλογο δύνανται να συμμετέχουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

(4) Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη της σύμβασης. Στην προκήρυξη αυτή ή/και σε περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές επιπλέον:

(α) Προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις˙

(β) παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης˙ και

(γ) ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

(6)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διάλογο με τους συμμετέχοντες που επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 56 έως 66. Ο διάλογος αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συζητούν με τους επιλεγέντες συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης.

(β) Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων.

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο διάλογο χωρίς τη συναίνεσή του:

Nοείται ότι, η συναίνεση του υποψηφίου ή προσφέροντα δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(7) Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν κατά πόσο θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

(8) Οι αναθέτουσες αρχές συνεχίζουν το διάλογο έως ότου μπορέσουν να προσδιορίσουν την ή τις λύσεις, οι οποίες δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

(9)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους εναπομείναντες συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.

(β) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι ως άνω προσφορές δύνανται να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν μεταβολές των στοιχείων, των αναγκών και των απαιτήσεων αυτών ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή διακρίσεις.

(10) Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, τις οποίες λαμβάνουν, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.

(11) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, είναι δυνατόν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, για την επιβεβαίωση των οικονομικών δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, και δεν συνεπάγεται κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.

(12) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.