Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

79.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής:

Νοείται ότι, επιτρέπεται να μην δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων.