Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του παρόντος Κεφαλαίου.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.