Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών

34.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν προμήθειες ή/και υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία-πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών προσφέρουσα κεντρικές δραστηριότητες αγορών. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών, το οποίο χειρίζεται μια κεντρική αρχή αγορών, μπορεί να χρησιμοποιείται από λοιπές αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία συγκροτείται το σύστημα.

(γ) Σε σχέση με τις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει ότι ορισμένες διαδικασίες σύναψης σύμβασης πραγματοποιούνται με προσφυγή σε κεντρικές αρχές αγορών ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κεντρικές αρχές αγορών.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν:

(α) Αποκτά προμήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποία προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών∙ ή

(β) αποκτά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία πλαίσιο που συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών.

(3) Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, ως ακολούθως:

(i) Κατά την ανάθεση σύμβασης, στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, το οποίο διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών,

(ii) κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο, η οποία έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών,

(iii) κατά τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου, στη συμφωνία πλαίσιο, οικονομικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο συμφωνίας πλαίσιο που έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30.

(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Νόμου, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.