Από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

35.-(1) Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνούν να εκτελούν συγκεκριμένες διαδκασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου μια διαδικασία σύναψης σύμβασης εκτελείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές αυτές είναι υπεύθυνες, αλληλέγυα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται μία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των υπολοίπων αναθετουσών αρχών.

(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εκτελείται εξ ολοκλήρου εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών, οι αρχές έχουν, αλληλέγγυα, ευθύνη μόνο για τα μέρη εκείνα που εκτελούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για τα μέρη που αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό.