Κατάργηση

96. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2012 καταργούνται.