Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

95.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,

(α) η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 ή 33, το άρθρο 34 εδάφιο (4), το άρθρο 50 εδάφιο (3) ή το άρθρο 52,

(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2017,

(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 55 σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών:

(i) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 55,

(ii) ταχυδρομείο, ή άλλο κατάλληλο μέσο,

(iii) τηλεομοιοτυπία,

(iv) συνδυασμό αυτών των μέσων.

(δ) η εφαρμογή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 αναβάλλεται μέχρι την 18η Απριλίου 2018 και του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

(ε) η εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 61 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.