Διατάγματα

94. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς και το Παράρτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 96, και να καθορίζει τα θέματα που της παρέχεται εξουσία να καθορίζει δυνάμει των άρθρων 33, 56 και 71.