Μικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

20.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το Νόμο 173(Ι)/2011.

(2) Στην περίπτωση που τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για τα ξεχωριστά μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.

(3) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:

(α) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ∙

(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή του ως άνω αναφερθέντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να εφαρμοστούν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η παράγραφος (β).

(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, όταν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου.