Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

19.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011·

(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο ως άνω Νόμος, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 13 και 14 του εν λόγω Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα υποχρέωνε τη Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της, σύμφωνα με το Άρθρο 346, παράγραφος (1), στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ.

(3) Όταν η δαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).