Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)

61.-(1) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών για τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα e-Certis της Επιτροπής.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis.