Προσκλήσεις προς υποψηφίους

53.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμμετάσχουν στον διάλογο.

(β) Στις περιπτώσεις που ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 47, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

(2)(α) Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(i) παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και

(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίτπωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν καθίστανται αντικείμενο ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για τους λόγους που εκτίθενται στις παράγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 και δεν διατίθενται ήδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι προσκλήσεις συνοδευονται από τα εν λόγω έγγραφα.