Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

52.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 50 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείμενο της προκήρυξης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση διαδικτύου απ’ όπου μπορεί να ληφθούν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το εδάφιο (2). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(γ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου 5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας , όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24 και στο εδάφιο (8) του άρθρου 25, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.