Δημοσίευση στη Δημοκρατία

51.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και 49, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 50:

Νοείται ότι, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση στη Δημοκρατία, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

(3) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή και αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.