Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αδειούχος τεχνικός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους του 1962 μέχρι 1992 όπως αυτοί θέλουν εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί·

"αρχιτέκτονας" και "πολιτικός μηχανικός" σημαίνει εγγεγραμμένο αρχιτέκτονα ή αδειούχο αρχιτέκτονα εξ επαγγέλματος και εγγεγραμμένο πολιτικό μηχανικό, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Συμβουλίου·

"εγγεγραμμένος εργολήπτης" σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο είναι κατά τον ουσιώδη χρόνο εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

"είδος έργου" σημαίνει την κατά είδος κατάταξη των οικοδομικών έργων σε συνήθη, βιομηχανικά και δημόσιας χρήσης σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου·

"εργολήπτης" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ' επάγγελμα την εκτέλεση ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανομένης της ανάληψης μόνο των εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για δική του εκμετάλλευση ή για άλλης μορφής χρήση ή σκοπό·

"επένδυση τοίχων" σημαίνει την οικοδόμηση κατασκευή, τοποθέτηση ή εφαρμογή οικοδομικού υλικού στους εξωτερικούς τοίχους μίας οικοδομής αλλά δεν περιλαμβάνει την επάλειψη βαφής ή άλλου υγρού επαληπτικού στρώματος·

"εταιρεία" σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει οποιασδήποτε αντίστοιχης νομοθεσίας κράτους μέλους·

"ετήσια άδεια" σημαίνει την ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 32·

"ημεδαπή εταιρεία" [Διαγράφηκε]

"κανονισμοί" σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51·

"κατηγορία έργου" σημαίνει την κατάταξη του έργου σε οικοδομικό ή τεχνικό έργο·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

"μηχανικός εξοπλισμός" σημαίνει βασικό εξοπλισμό αξίας καθορισμένης από τον παρόντα Νόμο ο οποίος κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι αναγκαίος για την ασφαλή και ικανοποιητική εκτέλεση οικοδομικών ή και τεχνικών έργων της κάθε τάξης·

"οικοδομή" σημαίνει οποιαδήποτε κατασκευή, είτε από λίθους, σκυρόδεμα, πηλό, σίδηρο, ξύλο είτε από άλλο υλικό και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λάκκο, θεμέλιο, τοίχο, στέγη, καπνοδόχο, βεράντα οικοδομής, ή οποιοδήποτε πράγμα προσαρτημένο σ' αυτή, ή οποιοδήποτε τοίχο, ανάχωμα, φράκτη, περίφραγμα ή άλλο κατασκεύασμα το οποίο περικλείει ή οριοθετεί οποιαδήποτε γη ή χώρο καθώς και όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης και περιφράξεις·

"οικοδομικό έργο" σημαίνει-

(α) την κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση, αναπαλαίωση οικοδομής,

(β) οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης ή μετατροπής στο φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει το φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού,

(γ) την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση οικοδομής, και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις, και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής,

(δ) κάθε προκαταρκτική, ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανομένων των οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής, και ο όρος "οικοδομικές εργασίες" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"ολοκληρωμένο οικοδομικό έργο" σημαίνει οικοδομικό έργο για το οποίο έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αναγκαία για την ολοκλήρωσή του, περιλαμβανομένης της οργάνωσης του εργοταξίου, της χάραξης, της σκελέτωσης, της τοιχοποιίας, των επενδύσεων, των δαπεδοστρώσεων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας·

"ολοκληρωμένο τεχνικό έργο" σημαίνει τεχνικό έργο για το οποίο έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αναγκαία για την ολοκλήρωσή του, περιλαμβανομένης της οργάνωσης του εργοταξίου, της χάραξης, της υψομέτρησης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς κατασκευαστικής εργασίας·

"πιστοποιητικό" σημαίνει Πιστοποιητικό Εγγραφής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17·

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·

"πρόσωπο" περιλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύνδεσμο ή ομάδα προσώπων, εγγεγραμμένη δυνάμει οιουδήποτε νόμου ή μη εγγεγραμμένη·

"στέγαση" περιλαμβάνει την κατασκευή, τοποθέτηση, εφαρμογή προσθήκη ή αντικατάσταση στέγης οικοδομής·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

"συναφής ειδίκευση" σημαίνει τεχνική ειδίκευση που αναγνωρίζεται ως συναφής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"τάξη εγγεγραμμένου εργολήπτη" σημαίνει μία από τις πέντε τάξεις στις οποίες κατατάσσονται οι εργολήπτες για σκοπούς απόκτησης ετήσιας άδειας σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου·

"τάξη έργου" σημαίνει μία από τις πέντε τάξεις στις οποίες κατατάσσονται τα έργα σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου, ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν τους προκειμένου για οικοδομικά έργα και ανάλογα με τη συνολική τους αξία προκειμένου για τεχνικά έργα·

"τεχνικό έργο" σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε έργου το οποίο τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί οικοδομικό έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης, άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλείων αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφές αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από τα 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί τεχνικό έργο ορισμένης τάξης·

"τεχνικός διευθυντής" σημαίνει τον τεχνικό διευθυντή εταιρείας που καταχωρείται στο Μητρώο των Εργοληπτών ως τέτοιος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19·

"τεχνίτης" σημαίνει κτίστη ή και κατασκευαστή καλουπιών που κατέχει ικανοποιητική κατά την κρίση του Συμβουλίου πείρα·

"υπάλληλος του Συμβουλίου" σημαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο του Συμβουλίου που κατέχει θέση σ' αυτό είτε μόνιμα είτε προσωρινά·

"υπεύθυνη θέση" σημαίνει θέση στην υπηρεσία εγγεγραμμένου εργολήπτη από την οποία ο κάτοχος της εποπτεύει ως αντιπρόσωπος του εργολήπτη την εκτέλεση έργων και την οργάνωση υπηρεσιών και εργασιών που βεβαιώνονται με ανάλογες βεβαιώσεις προς ικανοποίηση του Συμβουλίου·

"υποβάθμιση εργολήπτη" σημαίνει τη μετάταξη εργολήπτη από υψηλότερη σε χαμηλότερη τάξη οικοδομικών ή και τεχνικών έργων·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου του και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο του Υπουργείου του, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καθίδρυση και συγκρότηση Συμβουλίου

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία "Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων", το οποίο θα συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία (η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1)) και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθεμένων από τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

(3) Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα επτά μέλη που διορίζονται, μετά από εισήγηση του Υπουργού, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

(α) Ως Πρόεδρος διορίζεται πρόσωπο που ανήκει στη δημόσια υπηρεσία και είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση-

(β) ως Αντιπρόεδρος διορίζεται μέλος της Νομικής Υπηρεσίας που υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·

(γ) ως απλά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται-

(i) δύο πρόσωπα που ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο κατέχει ειδικές γνώσεις σχετικές με την οικοδομική βιομηχανία,

(ii) τρία πρόσωπα που επιλέγονται μεταξύ των εργοληπτών από κατάλογο που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και

(iii) δύο πρόσωπα από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο είναι κάτοχος πτυχίου νομικής.

(4) Τα ονόματα των διοριζομένων στο Συμβούλιο προσώπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η ημερομηνία της οποίας συνιστά την έναρξη της θητείας τους στο Συμβούλιο.

(5) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, αλλά οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί πριν από τη λήξη της θητείας του να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του ή να απομακρυνθεί από τη θέση του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ή αιτία.

Κένωση θέσεων στο Συμβούλιο

4.—(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί οποιαδήποτε θέση μέλους στο Συμβούλιο, αυτή πληρούται με νέο διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 3 για την εναπομένουσα περίοδο της θητείας του μέλους για την πλήρωση της θέσης του οποίου γίνεται ο διορισμός.

(2) Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη κενών θέσεων μελών αυτού, νοουμένου ότι τα εναπομένοντα μέλη μπορούν να αποτελούν απαρτία κατά τη συνεδρίαση.

Εξουσιοδότηση μεταβίβασης εξουσιών

5.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί, με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργού, να μεταβιβάσει γραπτώς στον Πρόεδρο ή στο Διευθυντή του Συμβουλίου όλες ή κάποιες από τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες ή και καθήκοντα που το ίδιο έχει εξουσία να ασκεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (α), (ε) και (στ), του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18, του άρθρου 19, στις περιπτώσεις μόνο που ο τεχνικός διευθυντής είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης, του άρθρου 20, του εδαφίου (5) του άρθρου 32, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 33 και των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 34.

(2) Οποιαδήποτε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον το οποίο έχει μεταβιβαστεί ασκείται ή εκτελείται σύμφωνα με το έγγραφο της μεταβίβασης.

(3) Αν ο Υπουργός κρίνει ότι η μεταβίβαση θα πρέπει να ανακληθεί, μπορεί με γραπτή ειδοποίησή του να γνωστοποιήσει προς το Συμβούλιο την ανάκληση της συγκατάθεσής του και η μεταβίβαση παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

(4) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3) η μεταβίβαση αυτή είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή κατά τη βούληση του Συμβουλίου το οποίο δεν εμποδίζεται από του να ασκεί κάθε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον παρά το γεγονός της μεταβίβασής τους προς τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή του Συμβουλίου.

(5) Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο στο οποίο αναφέρεται ότι-

(α) Το Συμβούλιο έχει όντως μεταβιβάσει σ' αυτόν ή στο Διευθυντή τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες και καθήκοντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και

(β) η μεταβίβαση δεν έχει ανακληθεί ή δεν έπαυσε να έχει νομική ισχύ, αποτελεί μαρτυρία και, στην απουσία άλλης αντίθετης μαρτυρίας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία σχετικά με θέματα που περιέχονται σ' αυτό.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου

6. Το Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και καθήκον που του ανατίθεται με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη συντελεστική στην επίτευξη του σκοπού του και ιδιαίτερα-

(α) Να διενεργεί την εγγραφή των εργοληπτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των κανονισμών·

(β) να δημιουργήσει και διατηρεί Μητρώο εγγραφής των εργοληπτών και την κατάταξή τους σε τάξεις·

(γ) να διαγράφει από τα μητρώα εγγεγραμμένους εργολήπτες ή να ακυρώνει ή αναστέλλει τα εκδοθέντα σε αυτούς πιστοποιητικά ή άδειες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών·

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων εργοληπτών και να επιβάλλει τις καθοριζόμενες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές·

(ε) να εφαρμόζει τον παρόντα Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

7.—(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος, σε χρόνο ή τόπο που αυτοί επιλέγουν σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος συγκαλούν συνεδρίαση του Συμβουλίου οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας και των δύο αυτών, το πρεσβύτερο των παρόντων μελών. Τόσο ο Αντιπρόεδρος όσο και το πρεσβύτερο μέλος, όταν προεδρεύουν συνεδρίασης του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, έχουν όλες τι εξουσίες και εκτελούν όλα τα καθήκοντα του Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας ή αδυναμίας αυτού.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα Πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή ανάλογα με την περίπτωση, από τον Αντιπρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και αμέσως μόλις υπογραφούν γίνονται δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως μαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη.

(4) Κατά τα λοιπά το Συμβούλιο ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεων και τα της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική του λειτουργία.

(5) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να παρακάθεται ο Διευθυντής του Συμβουλίου. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές ο Διευθυντής δύναται να θέτει ενώπιον του Συμβουλίου θέματα προς συζήτηση και να εκφράζει τις απόψεις του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

8.—(1) Πέντε τουλάχιστο παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία του.

(2) Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρία του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει η νόμιμη απαρτία είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει και μπορεί να ασκεί και εκτελεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συμβούλιο.

(3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή εκδηλώνεται με ανάταση των χεριών των παρισταμένων στη συνεδρία μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίας διαθέτει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Αποχή από την ψηφοφορία θεωρείται αρνητική ψήφος.

Αποζημίωση μελών

9. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν τέτοια αποζημίωση ή επιδόματα ή και τα δύο, όπως ήθελε εκάστοτε εγκρίνει ο Υπουργός.

Σύσταση επιτροπών ή υπεπιτροπών

10.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συνιστά από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υπεπιτροπές είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ' αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα τα οποία το Συμβούλιο ήθελε παραπέμψει σ' αυτές.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής ή υπεπιτροπής, καθώς και τους όρους εντολής αυτών και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους αλλά σε καμία περίπτωση ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κύρος πράξεων ή αποφάσεων Συμβουλίου

11.—(1) Καμία πράξη, απόφαση ή εργασία του Συμβουλίου, επιτροπής ή υπεπιτροπής του δε θεωρείται άκυρη για μόνο το λόγο της ύπαρξης, χηρεύουσας θέσης στο Συμβούλιο ή σε επιτροπή ή υπεπιτροπή του, ανάλογα με την περίπτωση, ή της ύπαρξης οποιουδήποτε ελαττώματος στο διορισμό οποιουδήποτε μέλους αυτών.

(2) Εκτός αν και μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο κάθε συνεδρία του Συμβουλίου, επιτροπής ή υπεπιτροπής αυτού για τις εργασίες των οποίων έχουν τηρηθεί πρακτικά, θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί και ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν παραστεί στη συνεδρία θεωρούνται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα του μέλους και, προκειμένου για εργασία οποιασδήποτε επιτροπής ή υπεπιτροπής, ότι αυτή έχει δεόντως συσταθεί και ότι έχει εξουσία να επιληφθεί του θέματος το οποίο καταχωρήθηκε στα πρακτικά της.

Προστασία των μελών ή αξιωματούχων του Συμβουλίου έναντι ευθύνης

12. Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτών που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτά των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους.

Γραφεία και υπάλληλοι του Συμβουλίου

13.—(1) Το Συμβούλιο διαθέτει το δικό του γραφείο και υπηρεσία αναγκαία για την εκτέλεση και προώθησή των σκοπών του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών, εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο διορίζει το Διευθυντή και τους υπαλλήλους του και ασκεί σε αυτούς το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας ένταξης στο μόνιμο προσωπικό, προαγωγής, μετάθεσης, απόσπασης και αφυπηρέτησής τους.

(3) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τον αριθμό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και καθορίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα της κάθε θέσης.

ΜΕΡΟΣ III ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
Τήρηση Μητρώου Εργοληπτών

14.—(1) Το Συμβούλιο, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και στη συνέχεια τηρεί μητρώο (στο εξής αναφερόμενο ως το Μητρώο Εργοληπτών) στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα στοιχεία κάθε προσώπου ή εταιρείας που εγγράφεται ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στο Μητρώο Εργοληπτών μπορούν να αποδεικνύονται με τέτοια αντίγραφα, πιστοποιημένα κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο, και τα αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία κάθε θέματος ή γεγονότος του οποίου επιτρέπεται η καταχώρηση στο Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

15.—(1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών ως εργολήπτης οικοδομικών ή τεχνικών έργων ορισμένης τάξης εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι αυτός-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο και ικανό πρόσωπο για να εγγραφεί,

(β) δεν τελεί υπό οποιαδήποτε νομική ανικανότητα δυνάμει δικαστικής απόφασης,

(γ) κατέχει επαρκή πρακτική και εποπτική πείρα σε ολοκληρωμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την περίπτωση, και επαρκείς γνώσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας αν πρόκειται για εγγραφή στα οικοδομικά έργα ή της κατασκευής τεχνικών έργων αν πρόκειται για εγγραφή στα τεχνικά έργα, ώστε να καθιστούν τον ενδιαφερόμενο ικανό να διεκπεραιώνει με επιτυχία όλες τις λειτουργίες και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα καθήκοντα ενός εγγεγραμμένου εργολήπτη,

(δ) πληροί τις προϋποθέσεις ως προς την απαιτούμενη πείρα για να επιτύχει την έκδοση ετήσιας άδειας οποιασδήποτε από τις τάξεις οικοδομικών ή και τεχνικών έργων που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα,

(ε) προτίθεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη ως την κύρια του απασχόληση,

(στ) έχει επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Συμβούλιο, και

(ζ) είναι κάτοχος οποιουδήποτε από τα ακόλουθα ακαδημαϊκά ή πρακτικά προσόντα:

(i) πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος ανώτατης σχολής σε συναφή ειδίκευση, ή

(ii) απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης Ανώτερης Σχολής σε ειδίκευση της πολιτικής μηχανικής ή σε συναφή ειδίκευση, ο οποίος κατέχει πείρα δύο τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, ή

(iii) αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού σε ειδίκευση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα τεσσάρων τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, από τα οποία τα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(iv) απόφοιτος σχολής μέσης παιδείας, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα πέντε τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως επιστάτης, ή

(ν) απόφοιτος συστήματος μαθητείας, ο οποίος κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(vi) απόφοιτος συστήματος μαθητείας και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(vii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικών ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(viii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα πέντε έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης:

Νοείται ότι, όποιος κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) απαλλάσσεται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (στ) υποχρέωση επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις.

(2) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ταυτόχρονα ως εργολήπτης οικοδομικών και τεχνικών έργων εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής που απαιτούνται για την κάθε κατηγορία από τον παρόντα Νόμο.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) μη κύπριος πολίτης ή μη πολίτης άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, νοουμένου ότι πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(4) Για σκοπούς εγγραφής πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο και της κατά πρώτον χορήγησης ετήσιας άδειας σ’ αυτούς, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς, γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Υποβολή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή

16.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, είτε για τεχνικά είτε για οικοδομικά έργα, υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται. Η αίτηση υποστηρίζεται από τέτοια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία το Συμβούλιο απαιτεί.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά στον αιτητή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, νοουμένου ότι η αίτηση είναι επαρκώς συμπληρωμένη, παρέχοντας ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση, τέτοια περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες, όπως το Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του. Το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης στην περίπτωση αυτή θα  παρατείνεται  για ένα μήνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παράτασης της προθεσμίας, δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο Μητρώο και δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη στη Δημοκρατία.

(4) [Διαγράφηκε].

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

17.—(1) Με την εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο Εργοληπτών, το Συμβούλιο εκδίδει σ' αυτόν Πιστοποιητικό Εγγραφής στον καθορισμένο τύπο· το πιστοποιητικό αυτό συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο που αναφέρεται σ' αυτό έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής, ακύρωσης ή αναστολής εγγραφής δυνάμει του άρθρου 18, ο εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία, να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τη δυνάμει του εδαφίου (2) υποχρέωση του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την καταδίκη ή παράλειψη συμμόρφωσης.

Διαγραφή, ακύρωση, αναστολή ή διόρθωση εγγραφής

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το Μητρώο Εργοληπτών ή την ακύρωση ή αναστολή της εγγραφής οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη ο οποίος-

(α) Αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο, ή

(β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο Μητρώο, ή

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδεια για το τρέχον έτος, ή

(ε) απώλεσε δυνάμει δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία, ή

(στ) όντας νομικό πρόσωπο, έχει εκδοθεί εναντίον του δικαστική απόφαση για διάλυσή του ή έχει το ίδιο διακόψει τις εργασίες του.

(2) Το όνομα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη θεωρείται ότι διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο από και με-

(α) Την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας με βάση τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.

(β) το θάνατο του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειάς του για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ετών ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή σ' αυτόν της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το Μητρώο.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο έχει επίσης εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε οποιαδήποτε άλλη απάλειψη ή διόρθωση των καταχωρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτών η οποία ήθελε αποδειχθεί ψευδής, ανακριβής ή λανθασμένη για το σκοπό αυτό συντάσσεται έκθεση που καταχωρείται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

(4) Πριν από κάθε διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή δυνάμει των παραγράφων (β),(γ) και (δ) του εδαφίου (1) ή πριν από κάθε απάλειψη ή διόρθωση δυνάμει του εδαφίου (3), το Συμβούλιο γνωστοποιεί τη σχετική πρόθεσή του στον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο εργολήπτη και παρέχει σ' αυτόν λογική ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε τυχόν ενστάσεις ή παραστάσεις που επιθυμεί εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας.

Δικαίωμα εγγραφής εταιρειών

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εταιρεία νόμιμα συνεστημένη και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί στο Μητρώο ως εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά έργα ορισμένης κατηγορίας και τάξης και να λάβει Πιστοποιητικό Εγγραφής και ανάλογη ετήσια άδεια εργολήπτη, εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία αυτή-

(α) Εργοδοτεί πάνω σε πλήρη και συνεχή βάση ένα τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου διευθύνει και εποπτεύει τα οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και ο οποίος κατέχει τα προσόντα και περιβάλλεται με τις εξουσίες και τα καθήκοντα όπως αναφέρονται ειδικότερα στο εδάφιο (2), και

(β) έχει, δυνάμει του καταστατικού ή ιδρυτικού της εγγράφου, την εξουσιοδότηση και την ικανότητα να ασκεί τις εργασίες του εργολήπτη, και

(γ)  έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113),

(δ) πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και έκδοση ετήσιας άδειας σε φυσικά πρόσωπα.

(2) Ο τεχνικός διευθυντής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να κατονομάζεται στην αίτηση εγγραφής της εταιρείας και να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα ακόλουθα προσόντα και αρμοδιότητες-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο πρόσωπο ακέραιου χαρακτήρα και ικανό να αναλάβει διευθυντικές αρμοδιότητες,

(β) με την επιφύλαξη του άρθρου 23, είναι ήδη εγγεγραμμένος εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά, τεχνικά έργα της κατηγορίας και της τάξης εκείνης για την οποία επιδιώκει να εγγραφεί η εταιρεία, και

(γ) έχει δυνάμει της συμβάσεως διορισμού του τέτοια εξουσία, καθήκοντα και ευθύνες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διεύθυνση και εποπτεία της όλης κατασκευής των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία αναλαμβάνει και εκτελεί η εταιρεία.

(3) Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής εταιρείας ο κατονομαζόμενος σ' αυτή τεχνικός διευθυντής απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της αίτησης, να προσέρχεται αυτοπροσώπως και υπογράφει, ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου του Συμβουλίου, γραπτή δήλωση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο ότι αποδέχεται το διορισμό του ως τεχνικού διευθυντή της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει, εν γνώσει των συνεπειών της αποδοχής αυτής, όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του τεχνικού διευθυντή που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(4) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση και εφόσον ικανοποιηθεί ότι ο κατονομαζόμενος στην αίτηση τεχνικός διευθυντής κατέχει τα προσόντα και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), μεριμνά αμέσως για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτών και εκδίδει σε αυτή το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(5) Με την εγγραφή της στο Μητρώο, κάθε εταιρεία αποκτά δικαίωμα να αποταθεί για την έκδοση ετήσιας άδειας οικοδομικών ή και τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της ή, σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της με την μέγιστη πείρα. Σε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο θα εκδίδει την αιτούμενη ετήσια άδεια εφόσον η Εταιρεία πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση ετήσιας άδειας της τάξης αυτής σε φυσικά πρόσωπα.

Αντικατάσταση τεχνικού διευθυντή

20. Οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή της, να αποταθεί στο Συμβούλιο για την αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού διευθυντή της, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19 αναφορικά με τη γραπτή δήλωση αποδοχής του νέου τεχνικού διευθυντή και την εξέτασή της από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης τεχνικού διευθυντή δεν απαλλάσσει εγγεγραμμένη εταιρεία, εκτός όπως προβλέπεται στο επόμενο άρθρο 21, της υποχρέωσής της να διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.

Προϋποθέσεις παραμονής στο Μητρώο

21.—(1) Το δικαίωμα εταιρείας να παραμένει εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών υφίσταται μόνο για όσο χρόνο αυτή διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 19.

(2) Παράλειψη εγγεγραμμένης εταιρείας να διατηρεί συνεχώς μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) συνιστά λόγο διαγραφής της εταιρείας από το Μητρώο, εκτός αν και για όσο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (4), αποφασίσει να παρατείνει την αναφερόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή.

(3) Όταν ο μοναδικός εγκεκριμένος και καταχωρημένος ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ενεργεί ή καταστεί ανίκανος να ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία του οφείλουν όπως μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία του γεγονότος, γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Συμβούλιο το γεγονός αυτό, η δε εταιρεία οφείλει περαιτέρω μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία να προβεί στο διορισμό νέου τεχνικού διευθυντή, τηρουμένων κατ' αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.

(4) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες κατά την κρίση του περιπτώσεις, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή, κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που κρίνεται απαραίτητο να επιβάλει με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα ήθελε θεωρηθεί εύλογο κατά τις περιστάσεις, όχι όμως πέραν των 6 μηνών.

Πίστωση εκτελούμενων έργων υπέρ του τεχνικού διευθυντή

22.—(1) Τεχνικός διευθυντής εταιρείας, καταχωρημένος στο Μητρώο Εργοληπτών ως τέτοιος, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι έχει εκτελέσει όλα τα οικοδομικά ή τεχνικά έργα τα οποία έχουν εκτελεσθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας του για όλο το διάστημα κατά το οποίο το όνομά του είναι καταχωρημένο στο Μητρώο ως τεχνικός διευθυντής και δικαιούται να πιστωθεί με την ανάλογη πείρα.

(2) Όταν εταιρεία, εγγεγραμμένη ως εργολήπτης, διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, η πείρα των εκτελούμενων από αυτή έργων κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα, σε εκείνο ή εκείνους τους τεχνικούς διευθυντές οι οποίοι πραγματικά το εκτέλεσαν.

(3) Κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, διευθύνεται και εποπτεύεται απαραίτητα από έναν τουλάχιστον ή περισσότερους τεχνικούς διευθυντές του νομικού προσώπου, της κατηγορίας και της τάξης του εκτελούμενου έργου.

(4) Στην εγγεγραμμένη ως εργολήπτη εταιρεία πιστώνεται απλώς η αξία κάθε εκτελούμενου από αυτή έργου για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός για σκοπούς αναβάθμισής της.

Δικαίωμα ορισμένων εταιρειών να έχουν ως τεχνικούς διευθυντές μη εγγεγραμμένους εργολήπτες

23.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, εταιρεία η οποία συμπλήρωσε ή συμπληρώνει, είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, πενταετή περίοδο εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών και η οποία έχει μέχρι τότε εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την αιτούμενη κατάταξη, συνολικής αξίας τουλάχιστο-

(α) Πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εννιακοσίων χιλιάδων λιρών για την πρώτη τάξη, ή

(β) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πεντακοσίων χιλιάδων λιρών για τη δεύτερη τάξη, ή

(γ) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εκατό τριάντα χιλιάδων λιρών για την τρίτη τάξη, ή

(δ) πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πενήντα χιλιάδων λιρών για την τέταρτη τάξη, ή

(ε) εκατό χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών για την πέμπτη τάξη,

δικαιούται να διορίζει ως τεχνικό διευθυντή της, αντί εγγεγραμμένο εργολήπτη, πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή κάτοχο διπλώματος σε συναφή ειδίκευση όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εδάφιο (2).

(2) Πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας ή κάτοχος διπλώματος σε συναφή ειδίκευση μπορεί να διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αν έχει-

(α) Προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πρώτη τάξη, δωδεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δωδεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(β) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στη δεύτερη τάξη, δεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(γ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τρίτη τάξη, οκταετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή οκταετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(δ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τέταρτη τάξη, εξαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή εξαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(ε) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πέμπτη τάξη, τετραετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή τετραετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων:

Νοείται ότι το ήμισυ τουλάχιστο της πιο πάνω απαιτούμενης πείρας για διορισμό στη θέση τεχνικού διευθυντή εταιρείας θα πρέπει να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα της ίδιας τάξης με αυτή της εταιρείας στην οποία θα διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής:

Νοείται περαιτέρω ότι ο τεχνικός διευθυντής που διορίζεται με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και περιορισμούς που ο παρών Νόμος επιβάλλει σε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης με βάση τις διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αδικήματα από μη εγγεγραμμένους εργολήπτες

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου-

(α) Να φέρει ή χρησιμοποιεί είτε από μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο τίτλο, λέξη ή γράμμα οποιοδήποτε όνομα, τίτλο λέξη ή γράμμα που υπονοεί ή που είναι δυνατό να ερμηνευθεί ότι υπονοεί ότι είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(β) με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή γραπτά να παριστάνει ή παρουσιάζει προς το κοινό τον εαυτό του ως εγγεγραμμένο εργολήπτη ή να δίνει την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(γ) να υποβάλλει προφορική ή γραπτή προσφορά για ανάληψη ή και εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου·

(δ) να αναλαμβάνει ή να εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο είτε για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου·

(ε) να συνάπτει προφορική ή γραπτή συμφωνία για να εκτελέσει οικοδομικό ή τεχνικό έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου.

Απαγόρευση ανάθεσης της εκτέλεσης έργου σε μη εγγεγραμμένο και κάτοχο ετήσιας άδειας εργολήπτη

25. Κανένας δεν μπορεί να αναθέτει σε ή να επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε οικοδομικού ή και τεχνικού έργου από πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης ή και δεν κατέχει κατά τον ουσιώδη χρόνο ετήσια άδεια της τάξης και κατηγορίας στην οποία ανήκει το έργο.

Αδικήματα από εγγεγραμμένους εργολήπτες και τεχνικούς διευθυντές

26. Εκτός όπως άλλως πως προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος-

(α) Ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί τεχνικό έργο·

(β) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οικοδομικό έργο·

(γ) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο υψηλότερης τάξης από εκείνη της ετήσιας άδειάς του· (δ) ενώ δεν είναι κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο·

(ε) διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων άλλων από εκείνα που εκτελεί για δικό του λογαριασμό· (στ) ενεργεί ως εργολήπτης αναφορικά με οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλο από αυτό που εκτελεί για δικό του λογαριασμό, του οποίου η μελέτη έχει εκπονηθεί, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, ή η επίβλεψή του, έχει αναληφθεί ή γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν ή αν πρόκειται για εταιρεία από πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διεύθυνσή της ή, εξαιρουμένων των Δημόσιων Εταιρειών, από πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της εταιρείας αυτής·

(ζ) ο οποίος ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργεί ταυτόχρονα και για δικό του λογαριασμό ως εργολήπτης ή ως τεχνικός διευθυντής άλλης ή άλλων εταιρειών, ή, ενώ ενεργεί σε σχέση με άλλα έργα από αυτά που εκτελούνται για δικό του λογαριασμό από εταιρεία για την οποία ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής, διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων ή ενεργεί για δικό του λογαριασμό·

(η) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό στον οποίο υπόκειται η εγγραφή του·

(θ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντα Νόμου·

(ι) εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο με διαφορετικό όνομα από αυτό που φαίνεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ως εγγεγραμμένου εργολήπτη·

(ια) επιτρέπει ή παρέχει βοήθεια σε άλλο πρόσωπο να παρουσιάζεται ή να ενεργεί ως εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(ιβ) επιτρέπει ή ανέχεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο το πιστοποιητικό εγγραφής και η ετήσια άδειά του-

(ιγ) υποβοηθά ή επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε πρόσωπο να αναρτά ή εκθέτει σε εργοτάξιο όπου εκτελείται οικοδομικό ή τεχνικό έργο που δεν εκτελεί αυτός, πινακίδα στην οποία αναγράφεται το όνομά του όπως είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ή και ο αριθμός εγγραφής του που του έχει δοθεί από το Συμβούλιο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται-

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

Ικανότητα υποβολής προσφοράς για έργα αντίθετης κατηγορίας σε ορισμένες περιπτώσεις

27.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά, για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Εξάλλου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(2), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ισχύουσας ετήσιας άδειας μπορεί, εφόσον κατέχει την αντίστοιχη πείρα, να μετάσχει οποιουδήποτε διαγωνισμού αναφορικά με έργο υψηλότερης τάξης από αυτή της ετήσιας άδειάς του και της ίδιας κατηγορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού, εκτός αν πριν από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως ανάθεσης έχει ήδη εξασφαλίσει την αναβάθμιση της ετήσιας άδειάς του στην αντίστοιχη τάξη του έργου.

Αδικήματα και ποινές

28. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) ή (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή του άρθρου 25 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται-

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

Εξαιρούμενες οικοδομικές η και τεχνικές εργασίες

29. Ουδεμία διάταξη των άρθρων 24, 25, 26 ή 28 εφαρμόζεται ή αφορά σε-

(α) Οποιαδήποτε εργασία για την ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή ή επιδιόρθωση ισόγειας οικοδομής συνολικού όγκου όχι μεγαλύτερου των εκατό κυβικών μέτρων και η οποία δεν αποτελεί κατοικία, τόπο εργασίας, δημόσιο κτίριο ή μέρος αυτών

(β) οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο ή και οποιαδήποτε οικοδομική ή και τεχνική εργασία για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και των συναφών κανονισμών του με εξαίρεση τα οικοδομικά ή και τεχνικά έργα που εκτελούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία, εκ μέρους ή προς όφελος αυτής, ή για οποιοδήποτε τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας· ή

(γ) οποιαδήποτε εργασία για την εκτέλεση απλής φύσης τεχνικού έργου η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει κατά το χρόνο της ανάληψης του έργου το ποσό το οποίο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ακυρότητα συμβατικών υποχρεώσεων

30.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) κάθε συμφωνία, γραπτή ή προφορική, η οποία αφορά σε ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικού ή τεχνικού έργου σε μη εγγεγραμμένο εργολήπτη ή εγγεγραμμένο αλλά μη κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας ή εγγεγραμμένο αλλά μη κάτοχο ετήσιας άδειας αντίστοιχης της τάξης του τεχνικού ή οικοδομικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου είναι άκυρη.

(2) Χωρίς επηρεασμό της ποινικής ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου, η κατά το εδάφιο (1) ακυρότητα μπορεί στην περίπτωση εγγεγραμμένου ήδη εργολήπτη, να θεραπευθεί αναδρομικά αν αυτός, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία συνομολόγησης της συμβάσεως, εξασφαλίσει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια της τάξης του οικοδομικού ή τεχνικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου που διαλαμβάνεται στη συμφωνία.

Ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας

31.—(1) Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 24 και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα για να εγγραφεί ως εργολήπτης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή το οποίο αποδεδειγμένα ασκεί για δέκα τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του κτίστη ή και κατασκευαστή καλουπιών, μπορεί με την έγκριση του Συμβουλίου να προβεί στην ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας για τη στέγαση της οικογένειάς του.

(2) Η έγκριση του Συμβουλίου παρέχεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και αφού καταβληθεί το καθορισμένο για το σκοπό αυτό τέλος.

(3) Το Συμβούλιο δεν παρέχει έγκριση δυνάμει του παρόντος άρθρου αν διαπιστώσει ότι-

(α) Το εμβαδόν της προς ανέγερση κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα, ή

(β) ο αιτητής, ή σύζυγος αυτού ή ανήλικο τέκνο αυτού διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία που μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος εδαφίου το εμβαδόν υπολογίζεται σύμφωνα με τη Σημείωση (3) του Πρώτου Πίνακα.

(4) Σε περίπτωση πώλησης κατοικίας η οποία έχει ανεγερθεί κατόπιν έγκρισης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο το οποίο ανήγειρε και στη συνέχεια πώλησε την κατοικία αυτή δεν μπορεί να εξασφαλίσει έγκριση για την ανέγερση νέας κατοικίας πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία πώλησης ή διάθεσης εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η κατοικία που πωλήθηκε δεν ικανοποιούσε, κατά την κρίση του Συμβουλίου, τις λογικές ανάγκες της οικογένειας του αιτητή.

(5) Η ανέγερση κατοικίας κατόπιν έγκρισης που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου δε λογίζεται ως πείρα για σκοπούς εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Εργοληπτών.

Έκδοση ετήσιας άδειας

32.—(1) Η αναφερόμενη στον παρόντα Νόμο ετήσια άδεια εκδίδεται από το Συμβούλιο στον καθορισμένο τύπο σε εγγεγραμμένους εργολήπτες κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους.

(2) Για σκοπούς χορήγησης ετήσιας άδειας τα έργα διακρίνονται ανάλογα με την κατηγορία τους σε οικοδομικά και τεχνικά και κατατάσσονται σε πέντε τάξεις, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια Οικοδομικών ή και Τεχνικών έργων αναφορικά με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες πέντε τάξεις, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο, με την προσαγωγή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, ότι-

(α) Πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα για καθεμία από τις πέντε τάξεις των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(β) διαθέτει τον απαραίτητο για την αιτούμενη τάξη οικοδομικών ή τεχνικών έργων, μηχανικό εξοπλισμό και μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό:

Νοείται ότι κάτοχος ισχύουσας ετήσιας άδειας δικαιούται, οποτεδήποτε και εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να αποταθεί για αναβάθμιση της άδειας του κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και της καταβολής του καθορισμένου τέλους εξέτασης της αίτησης.

(4) Κάθε ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπνέει κανονικά, εκτός αν προηγουμένως αυτή ακυρωθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί και μπορεί να ανανεώνεται κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και η έκδοσή της.

(5) Η ανανέωση της ετήσιας άδειας μπορεί να εξασφαλίζεται μέσα σε δύο μήνες πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αφορά ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά αν εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο αιτητής οφείλει, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης ευθύνης του, να καταβάλει στο Συμβούλιο εκτός από το καθορισμένο τέλος ανανέωσης και πρόσθετη επιβάρυνση που υπολογίζεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της παράλειψης όπως ειδικότερα θέλει καθοριστεί.

Ειδική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις

33.—(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας πρώτης ή δεύτερης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

(2) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας τρίτης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

Ακύρωση, αναστολή, άρνηση ανανέωσης ή υποβάθμιση ετήσιας άδειας

34.—(1) Όταν οποτεδήποτε μετά την έκδοση ετήσιας άδειας ο κάτοχος αυτής διαγράφεται από το Μητρώο Εργοληπτών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18, το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως και ακυρώνει την ετήσια άδεια του συγκεκριμμένου εγγεγραμμένου εργολήπτη.

(2) Οποτεδήποτε το Συμβούλιο έχει λόγους να πιστεύει ότι ο εγγεγραμμένος και κάτοχος οποιασδήποτε ετήσιας άδειας-

(α) Έπαυσε να πληροί οποιαδήποτε προϋπόθεση ή απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα που προβλέπεται ως προαπαιτούμενο για την έκδοση ετήσιας άδειας, ή

(β) απώλεσε οποιαδήποτε ικανότητα ή ιδιότητα που προαπαιτείται για τη συγκεκριμένη τάξη της άδειας του, ή

(γ) επανειλημμένα παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση ή απαγόρευση που επιβάλλεται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών, μπορεί, αφού προηγουμένως δώσει στον ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να ακουστεί ή να υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί, να προβεί, ανάλογα με την περίπτωση, σε ακύρωση, ή αναστολή της ετήσιας άδειας ή σε υποβιβασμό της σε κατώτερη τάξη ή να αρνηθεί την ανανέωση της.

(3) Το Συμβούλιο αναστέλλει την ισχύ ή το δικαίωμα έκδοσης ετήσιας άδειας εγγεγραμμένου εργολήπτη για όσο χρόνο το όνομα αυτού είναι καταχωρημένο στο Μητρώο ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας.

(4) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής οποιασδήποτε ετήσιας άδειας δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή (3), ο κάτοχος αυτός υπέχει υποχρέωση επιστροφής της στο Συμβούλιο μέσα σε 7 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου.

(5) Εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας άδειάς του υποχρεούται να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο Συμβούλιο τουλάχιστο δύο μήνες πριν από την ημέρα κατά την οποία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο οφείλει να προβεί στην ανανέωσή της.

(6) Εγγεγραμμένος εργολήπτης μπορεί να ζητά γραπτώς την υποβάθμιση της ετήσιας άδειάς του.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με τις ποινές που προβλέπονται για το αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 17.

Άσκηση του επαγγέλματος με τη μορφή συνεταιρισμών

35.—(1) Καμία διάταξη του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να θεωρείται ή ερμηνεύεται ότι περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εργολήπτη και κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας να αναλαμβάνει και εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο ως μέλος και για λογαριασμό οποιουδήποτε συνεταιρισμού (partnership).

(2) Η σχετική σύμβαση για την εκτέλεση του οικοδομικού ή τεχνικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου το οποίο αναλαμβάνεται από ένα μέλος του συνεταιρισμού για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού θα πρέπει να συνομολογείται στο όνομα τουλάχιστον ενός μέλους του συνεταιρισμού το οποίο είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του προς ανάληψη έργου και να επιβεβαιώνεται από το μέλος αυτό με την προσθήκη, μετά την υπογραφή του, των ακόλουθων, ανάλογα με την περίπτωση, λέξεων:

"εμπορευομένου με άλλο ως", ή

"εμπορευομένου με άλλους ως", ή

"εμπορευομένων με άλλο ως", ή

"εμπορευομένων με άλλους ως",

ακολουθουμένων από το όνομα ή την επωνυμία του συνεταιρισμού, καθώς και από αναφορά ότι η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού.

(3) Πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας ως μέλος ή για λογαριασμό συνεταιρισμού, συνομολογεί ή επιβεβαιώνει σύμβαση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες:

Νοείται ότι παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε από τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν επιφέρει αφ' εαυτής ακυρότητα της συνομολογούμενης σύμβασης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ένα ή περισσότερα μέλη του συνεταιρισμού για λογαριασμό του οποίου εγγεγραμμένος εργολήπτης συνομολογεί σύμβαση για την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου δυνάμει του εν λόγω εδαφίου μπορεί να επιβεβαιώσει με γραπτή σημείωση πάνω στη σύμβαση ότι πραγματικά η εν λόγω σύμβαση συνομολογήθηκε για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τους.

(5) Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου από συνεταιρισμό στον οποίο μετέχουν περισσότεροι του ενός εγγεγραμμένοι εργολήπτες, η πείρα θα κατανέμεται, τηρουμένων των αναλογιών, μεταξύ των εγγεγραμμένων στο μητρώο εργοληπτών συναιτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα.

Αλλαγή κατηγορίας, τάξης και είδους έργων από το Συμβούλιο σε ορισμένες περιπτώσεις

36. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει και να αλλάζει τελειωτικά την κατηγορία, τάξη ή και το είδος κάποιου ή κάποιων οικοδομικών ή και τεχνικών έργων αν η φύση, περιλαμβανομένου και του βαθμού δυσκολίας, ή και η χρήση στην οποία θα τεθεί το έργο, δικαιολογεί τούτο.

Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας

37. Με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης έχει υποχρέωση να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου που εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένη, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε τέτοια περίοπτη θέση πινακίδα τέτοιου τύπου, στην οποία θα αναγράφονται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός του εργολήπτη όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία όπως ενδεχομένως ήθελε καθορισθεί.

Συμβάσεις για εκτέλεση έργων να είναι γραπτές

38.—(1) Κάθε σύμβαση βάση της οποίας εγγεγραμμένος εργολήπτης αναλαμβάνει από μόνος του ή μαζί με άλλους να εκτελέσει οικοδομικό ή τεχνικό έργο αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων λιρών Κύπρου δε θα είναι έγκυρη και νομικά εκτελεστή εναντίον του αντισυμβαλλομένου για λογαριασμό του οποίου θα εκτελεστεί το έργο εκτός αν η σύμβαση-

(α) Είναι γραπτή και υπογεγραμμένη τόσο από αυτόν που θα εκτελέσει το έργο όσο και από τον αντισυμβαλλόμενο για τον οποίο το έργο θα εκτελεστεί, και

(β) περιγράφει το προς εκτέλεση έργο.

(2) Κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης που σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνάπτει σύμβαση ανάληψης και εκτέλεσης οποιουδήποτε οικοδομικού ή και τεχνικού έργου υποχρεούται εντός 14 ημερών από της συνομολογήσεως της συμβάσεως να αποστείλει προς το Συμβούλιο γραπτή γνωστοποίηση για την υπογραφή της συμβάσεως αυτής στην οποία θα αναφέρει και την ημερομηνία που σκοπεύει να αρχίσει την κατασκευή του έργου.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο οφείλει, με γραπτή ειδοποίησή του που αποστέλλεται στο Συμβούλιο τουλάχιστο 14 μέρες πριν από την έναρξη του έργου, να γνωστοποιεί σ' αυτό την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του έργου και, χωρίς επηρεασμό ως προ το περιεχόμενο της ειδοποίησης αυτής, να αναφέρει μεταξύ άλλων το είδος, την τάξη, την τοποθεσία και περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(5) Η εγκυρότητα των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων δε θα επηρεάζεται από την παράλειψη συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3).

Εικονική ανάληψη έργου

39.—(1) Η εικονική εκ μέρους εγγεγραμμένου εργολήπτη ορισμένης τάξης ανάληψη έργου, προκειμένου αυτό να εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο ή και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του έργου πρόσωπο ή εργολήπτη ο οποίος πράττει οτιδήποτε ή παραλείπει οτιδήποτε με σκοπό να βοηθήσει ή βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο να υποβάλει προσφορά ή να αναλάβει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2,000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση επανειλημμένης διάπραξης του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο μπορεί, ασκώντας την πειθαρχική του εξουσία, να επιβάλει στον υπότροπο παραβάτη αναστολή της ετήσιας άδειάς του για όσο χρόνο ήθελε κριθεί σκόπιμο ή τη διαγραφή του από το Μητρώο Εργοληπτών.

ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικά αδικήματα

40.—(1) Εγγεγραμμένος εργολήπτης διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη αν-

(α) Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) έχει επιτύχει την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτών ή έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια με τη χρήση ψευδών ή δόλιων παραστάσεων ή δηλώσεων, ή

(γ) ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις εργολήπτη, ή

(δ) είναι υπαίτιος οποιασδήποτε σοβαρής κατασκευαστικής κακοτεχνίας που οφείλεται σε αμελή ή δόλια ενέργεια ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεύθυνη ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψή του, ή

(ε) κατά την άσκηση του επαγγέλματος επιδεικνύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα ή που υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του εργολήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "καθήκοντα ή υποχρεώσεις εργολήπτη" περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε εργολήπτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου.

Πειθαρχικές ποινές

41.—(1) Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Επίπληξη·

(β) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες·

(γ) υποβιβασμός σε κατώτερη τάξη οικοδομικών ή και τεχνικών έργων για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(δ) αναστολή της ετήσιας άδειας για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(ε) διαγραφή του ονόματος του εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών.

(2) Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές:

Νοείται ότι η ποινή της επίπληξης μπορεί να επιβληθεί μαζί με μια οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Στην περίπτωση διαγραφής του ονόματος εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο διαγραφόμενος εργολήπτης δε δικαιούται να εγγραφεί, ούτε να ζητήσει την παροχή Πιστοποιητικού Εγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με την απόφαση της διαγραφής του εγγεγραμμένου εργολήπτη.

Έρευνα πειθαρχικών αδικημάτων

42.—(1) Όταν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει στην αντίληψή του ότι εγγεγραμμένος εργολήπτης δυνατό να έχει διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 40, τότε το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως όπως διεξαχθεί έρευνα σύμφωνα με διαδικασία η οποία θέλει καθοριστεί στους κανονισμούς.

(2) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάμει του εδαφίου (1) αποδειχτεί εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος ο εγγεγραμμένος εργολήπτης για τον οποίο πρόκειται πληροφορείται γραπτώς για την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ' αυτόν ευκαιρία να ακουστεί είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

(3) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύμφωνα με διαδικασία η οποία ήθελε καθοριστεί με κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο με την απόφασή του μπορεί είτε να βρει τον εμπλεκόμενο εγγεγραμμένο εργολήπτη ένοχο όλων ή οποιωνδήποτε από τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις της υπόθεσης ή να τον απαλλάξει από την κατηγορία.

(5) Κάθε φυσικό πρόσωπο περιλαμβανομένου εγγεγραμμένου εργολήπτη το οποίο, εφόσον καλείται κανονικά να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στο χρόνο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες.

Σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίωξης

43.—(1) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον εργολήπτη, καμία πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή συνεχισθεί εναντίον του για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.

(2) Εργολήπτης που διώκεται για ποινικό αδίκημα και δε βρίσκεται ένοχος δεν μπορεί να διωχτεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχτεί για πειθαρχικό αδίκημα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

(3) Όταν εγγεγραμμένος εργολήπτης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που κατά την κρίση του Συμβουλίου ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα από έφεση ή δεν ασκηθεί έφεση, το Συμβούλιο λαμβάνει το γρηγορότερο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση και του δικαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε έφεση και, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο εργολήπτη την ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικό ποινικό αδίκημα

44. Κάθε πρόσωπο περιλαμβανομένου εγγεγραμμένου εργολήπτη το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγόρευση, καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται από ή δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις, του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, αν δεν προβλέπεται άλλη ποινή, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, και σε περίπτωση συνεχιζόμενου αδικήματος σε πρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία η παράβαση ή η παράλειψη συνεχίζεται μετά την καταδίκη.

Αυτουργοί και συναυτουργοί

45.—(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και οποιωνδήποτε κανονισμών, θεωρείται ότι συμμετείχε στη διάπραξη και ότι είναι ένοχος αυτού και μπορεί να διωχθεί και να δικαστεί ότι πράγματι διέπραξε αυτό και μπορεί να τιμωρηθεί ανάλογα, το καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή:

(α) Κάθε πρόσωπο το οποίο πράγματι διενεργεί την πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα·

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ή παραλείπει να πράξει κάτι με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος από άλλο ή να παράσχει συνδρομή στη διάπραξη του αδικήματος από άλλο·

(γ) κάθε πρόσωπο το οποίο προάγει, παρέχει συνδρομή σε άλλο ή παρακινεί αυτό στη διάπραξη του αδικήματος·

(δ) κάθε πρόσωπο το οποίο ζητεί από άλλο ή διεγείρει ή προσπαθεί να πείσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει το ποινικό αδίκημα·

(ε) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος· ή

(στ) κάθε πρόσωπο το οποίο επιβλέπει ή εποπτεύει οποιαδήποτε κατασκευαστική εργασία η εκτέλεση της οποίας συνιστά το ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου κάθε τεχνικός διευθυντής, διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, διευθύνων σύμβουλος, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, ο οποίος εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Υπεράσπιση λόγω καλόπιστης ενέργειας από υπαλλήλους

46. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι κατά την διάπραξη του αδικήματος-

(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη,

(β) ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές του εν λόγω εργοδότη και ότι παρέσχε πλήρεις λεπτομέρειες για τον εργοδότη του όταν του ζητήθηκαν από την κατηγορούσα αρχή ή για λογαριασμό της.

Διατάγματα εκδικάζοντος δικαστηρίου

47.—(1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται ποινικό αδίκημα δυνάμει , των άρθρων 24, 25, 26 ή 34(7) μπορεί, κατόπιν ex-parte αίτησης, να διατάξει την αναστολή κάθε εργασίας ή έργου σχετικού με το εκδικαζόμενο αδίκημα, ή και τη διενέργεια ή την αποφυγή διενέργειας οποιασδήποτε πράξης, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο την οποία ήθελε εύλογα καθορίσει το δικαστήριο, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.

(2) Επιπρόσθετα με την επιβολή της ποινής η οποία προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο-

(α) Να διακόψει ή να αναστείλει τις εργασίες αναφορικά με το οικοδομικό ή και τεχνικό έργο που σχετίζεται με το ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε μέχρις ότου εξασφαλιστεί από το Συμβούλιο η σχετική άδεια συνέχισης των εργασιών αυτών, ή και

(β) να διενεργήσει ή να αποφύγει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο την οποία ήθελε κρίνει αναγκαία να καθορίσει στο διάταγμα το δικαστήριο με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα μέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σ' αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Χρηματικές ποινές περιέρχονται στο Συμβούλιο

48. Όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε σχέση με οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου, με την επιβολή τους από το δικαστήριο περιέρχονται στο Συμβούλιο και καταβάλλονται στο ταμείο του μόλις εισπραχθούν.

Εξουσία εισόδου και ελέγχου

49.—(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Συμβουλίου μπορεί κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το έγγραφο της εξουσιοδότησής του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται από εργολήπτη για την άσκηση του επαγγέλματος του ή σε οποιοδήποτε εργοτάξιο ή χώρο στον οποίο εκτελείται οικοδομικό ή και τεχνικό έργο και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη, τον εγγεγραμμένο εργολήπτη του έργου ή και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο κατά τη κρίση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού φαίνεται να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του έργου, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων περιλαμβανομένης της γραπτής συμβάσεως εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(2) Όταν από την επιθεώρηση οποιωνδήποτε εγγράφων που παρουσιάζονται δυνάμει του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Συμβουλίου σχηματίσει εύλογη πεποίθηση ότι διαπράχθηκε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, τότε αυτός μπορεί να κατακρατήσει οποιαδήποτε από τα έγγραφα αυτά ή να πάρει αντίγραφα αυτών αν πιστεύει ότι μπορεί να χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για το αδίκημα αυτό.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που παρέχονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένος λειτουργός αυτού μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις, να απαιτεί με γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο που βρίσκεται σε εκτέλεση, την παρουσίαση ή παροχή, μέσα σε τέτοια προθεσμία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, οποιωνδήποτε εγγράφων περιλαμβανομένης της γραπτής συμβάσεως εκτέλεσης του έργου, ή άλλων στοιχείων ή πληροφοριών που εύλογα κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο ή τη διαπίστωση τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(4) Καθένας που καλείται βάσει γραπτής διαταγής δυνάμει του παρόντος άρθρου να παρουσιάσει έγγραφο, θεωρείται ότι συμμορφώθηκε με τη διαταγή, αν προκάλεσε, την παρουσίαση του εγγράφου αντί να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να το παρουσιάσει.

Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

50.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Συμβουλίου από του να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που του απευθύνει δικαιωματικά εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του άρθρου 49, ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα θέλει ζητήσει ο λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που του ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.

(3) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2) του παρόντος άρθρου μπορεί, επιπρόσθετα με την επιβαλλόμενη ποινή, να διατάξει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στο Συμβούλιο τέτοιο άλλο ποσό υπό μορφή αποζημίωσης για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της διάπραξης των αδικημάτων αυτών, όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο.

(4) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 49 δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα μπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

51. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που να διέπουν ή ρυθμίζουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου·

(γ) τους τύπους, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού και της ετήσιας άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο·

(δ) τον καθορισμό των διάφορων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή αποτελούν ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας από το Συμβούλιο·

(ε) τη δεοντολογία ειδικότερα η οποία πρέπει να τηρείται από τους εγγεγραμμένους εργολήπτες και την πειθαρχική διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών αδικημάτων·

(στ) τη διενέργεια εξετάσεων που απαιτούνται ή επιτρέπονται από τον παρόντα Νόμο·

(ζ) τους όρους της υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, ιδιαίτερα τα του διορισμού, προαγωγής, αφυπηρέτησης, της πειθαρχίας και του πειθαρχικού ελέγχου αυτών, της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των ωφελημάτων αφυπηρέτησης αυτών ή άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων ή χορηγημάτων·

(η) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Συμβουλίου, καθώς και την εν γένει οικονομική διαχείριση αυτού·

(θ) κάθε άλλο θέμα ή ζήτημα συμπληρωματικό ή παρεμφερές με τα πιο πάνω απαριθμούμενα ή το οποίο συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική Άδεια

52.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη τις απόψεις και θέσεις του Συμβουλίου, μπορεί να χορηγήσει σε εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη ή σε φυσικά πρόσωπα, ή οργανισμούς ή εταιρείες της αλλοδαπής, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας σχετικά με τις εργασίες τους και την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, ειδική άδεια για την υποβολή προσφοράς και μελέτης, η οποία δυνατό να εκπονήθηκε από τον ίδιο τον υποβάλλοντα την προσφορά και σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς ειδική άδεια για την εκτέλεση και επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτό θα περιγράφεται στην εκδοθεισόμενη άδεια, για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους, τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου, στην περίπτωση που το έργο θα εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη, όπως το έργο εκτελεσθεί σε συνεργασία με εργολήπτη εγγεγραμμένο και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και της κατηγορίας του έργου που θα εκτελεστεί.

(2) Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας απαιτείται η υποβολή στο Συμβούλιο γραπτής αίτησης στο καθορισμένο για το σκοπό αυτό έντυπο συνοδευόμενο, από το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης.

(3) Ευθύς ως κοινοποιηθεί προς αυτό η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο προβαίνει στην καταχώρηση της σε ειδικό μητρώο και εκδίδει χωρίς απολύτως οποιοδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, εξαιρουμένης της καταβολής τελών, ειδική άδεια σε καθορισμένο τύπο στην οποία ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο στην ειδική άδεια που έχει εκδώσει.

(4) Η υπό του Συμβουλίου αναφερόμενη στο εδάφιο (3) ειδική άδεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό όσο και για την ανάληψη και εκτέλεση του αναφερομένου στην άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου έργου.

Παροχή υπηρεσιών

52Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 52, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, εφόσον το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία και παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος υπηρεσίες εργολήπτη, δύναται να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στη Δημοκρατία εφόσον γνωστοποιήσει προηγουμένως στο Συμβούλιο την πρόθεσή του για ανάληψη έργου, συμπληρώνοντας το καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο:

Νοείται ότι, πρόσωπο που στο κράτος μέλος καταγωγής του δικαιούται να παρέχει νόμιμα μόνο κάποιες κατηγορίες εργασιών εργολήπτη, δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία μόνο υπηρεσίες των ίδιων αυτών κατηγοριών.

(2)  Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω της εγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος όπου τηρείται μητρώο εγγεγραμμένων εργοληπτών, πρέπει να παρουσιάζει τα επίσημα στοιχεία εγγραφής του στο εν λόγω μητρώο.

(3) Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου το οποίο εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργολήπτη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθοριστούν.

(4) Το Συμβούλιο, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχει ο παρών Νόμος, δύναται να διεξάγει ελέγχους στο στάδιο της εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Επίδοση εγγράφων

53.—(1) Ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, διατάγματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα των οποίων απαιτείται ή επιτρέπεται η επίδοση δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να επιδίδονται-

(α) Με την παράδοση αυτών στα πρόσωπα ή στην κατοικία των προσώπων στα οποία απευθύνονται, ή

(β) όταν αυτά απευθύνονται στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού, με την παράδοση αυτών ή ακριβούς αντιγράφου τους σε κατάλληλο για σκοπούς επίδοσης πρόσωπο που βρίσκεται στο υποστατικό, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στο υποστατικό με την επικόλλησή τους σε περίοπτο μέρος του υποστατικού, ή

(γ) μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική του διεύθυνση στην Κύπρο.

(2) Οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο μπορεί-

(α) Σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, να επιδίδεται ή αποστέλλεται στο γραμματέα ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο αυτής,

(β) σε περίπτωση συνεταιρισμού (partnership) να επιδίδεται ή αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διαχείριση των εργασιών του συνεταιρισμού.

(3) Όταν οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε, λαμβανομένης υπόψη της ταχυδρομικής πρακτικής, να μπορεί να παραληφθεί κατά ή πριν από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία αυτό απαιτείται να επιδοθεί.

Αναπροσαρμογή των ποσών των Πινάκων

54. Κατά τον υπολογισμό οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, είναι νόμιμο για το Συμβούλιο να αναπροσαρμόζει τα ποσά αυτά κάθε δύο έτη, με βάση το λόγο τον οποίο έχει ο δείκτης τιμών του τομέα κατασκευών του τμήματος Στατιστικής και Ερευνών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία προς τον αντίστοιχο δείκτη κατά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Νοείται ότι όταν πρόκειται για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα ποσά που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου θα αναπροσαρμόζονται περαιτέρω με βάση τη δαπάνη ή την αξία έργων αντίστοιχης κατηγορίας, τάξης και είδους, που εκτελούνται στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

55.—(1) Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμοι του 1973 μέχρι 1995 καταργούνται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 1973 μέχρι 1995 (οι οποίοι στο παρόν Μέρος θα αναφέρονται ως οι καταργηθέντες νόμοι)-

(α) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο, καταργηθούν ή αντικατασταθούν με άλλους ή άλλες που θα γίνουν ή θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή και θα θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε νόμιμα δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή υποβιβαστεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης ή της διαφοροποίησης προσόντος ή κριτηρίου που γίνεται για πρώτη φορά με τον παρόντα Νόμο·

(δ) το υφιστάμενο αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, τα δε υφιστάμενα

μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία έχουν διοριστεί.

Μεταβατικές διατάξεις

56.—(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο καθίσταται αυτομάτως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος, απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ισχύος των καταργηθέντων νόμων.

(2) Το Μητρώο Εργοληπτών το οποίο ετηρείτο σύμφωνα με τους καταργηθέντες νόμους θα λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε κάποια διάταξη των καταργηθέντων νόμων θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί υπαλλήλων ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών οι οποίοι ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

(5) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 55, αιτήσεις των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 2 και 32(2))

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Είδη Έργων Συνηθισμένα: δηλαδή, οικιστικές μονάδες, γραφεία, καταστήματα ή κτίρια αποτελούμενα κυρίως από οικιστικές μονάδες τα οποία συμπεριλαμβάνουν μονάδες γραφείων και καταστημάτων κλπ. Βιομηχανικά: δηλαδή, εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες κλπ. Δημόσιας χρήσης: δηλαδή, σχολεία, κέντρα αναψυχής, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, θέατρα, ναοί κλπ.
Τάξεις Έργων

Πέμπτη

Τάξη

Εμβαδόν

300 τ.μ.

Εμβαδόν

450 τ.μ.

Εμβαδόν

150 τ.μ.

Συνολικής αξίας μέχρι 25.000 λιρών
Τέταρτη Τάξη 1.000 τ.μ. 1.500 τ.μ. 500 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 200.000 λιρών
Τρίτη Τάξη 4.000 τ.μ. 7.000 τ.μ. 2.000 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 650.000 λιρών
Δευτέρα Τάξη 10.000 τ.μ. Οποιουδήποτε μεγέθους 5.000 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 1.600.000 λιρών
Πρώτη Τάξη Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιασδήποτε αξίας

Σημειώσεις:

(1) Τα γράμματα "τ.μ." σημαίνουν τετραγωνικά μέτρα.

(2) Για σκοπούς του παρόντος Πίνακα "δημόσιας χρήσης κτίρια", σημαίνει κτίρια τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται από, ή να προσέρχεται σ' αυτά το κοινό ή στα οποία θα διαμένει ή θα τα χρησιμοποιεί κατά την κρίση του Συμβουλίου, μεγάλος αριθμός προσώπων.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού του εμβαδού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα θα λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό του οικοδομικού έργου για το οποίο εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, περιλαμβανομένου και του εμβαδού των υπόγειων και οποιωνδήποτε άλλων καλυμμένων χώρων.

(4) Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα αναφορικά με τα τεχνικά έργα, θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το μέγεθος του έργου, για το οποίο εκδόθηκε άδεια από την αρμόδια αρχή.

(5) Η συνολική αξία ενός τεχνικού έργου που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα είναι η εκτίμηση της αξίας του εκπονήσαντος το έργο αυτό Αρχιτέκτονος ή Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του ολόκληρο το μέγεθος του έργου. Νοείται ότι το Συμβούλιο θα δύναται να διαφοροποιήσει τελεσίδικα την αξία αυτή αν τα στοιχεία που έχει ενώπιον του δικαιολογούν τούτο.

(6) Στις περιπτώσεις εκτέλεσης Οικοδομικών Έργων για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, για σκοπούς υπολογισμού του εμβαδού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα:

(α) Στις περιπτώσεις προσθήκης, σε επαφή με υφιστάμενα κτίρια, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν της προσθήκης και των υφιστάμενων κτιρίων.

(β) Στις περιπτώσεις ανεξάρτητου έργου, που δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο υφιστάμενα κτίρια θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν του έργου.

(γ) Στις περιπτώσεις μετατροπής ή επιδιορθώσεων σε υφιστάμενα κτίρια θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν των υφιστάμενων κτιρίων:

Νοείται ότι όπου το (α), (β), και (γ), συνυπάρχουν σε ένα έργο, θα υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδόθηκε πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής αναφορικά με κάποιο οικοδομικό έργο, το Συμβούλιο αποφασίζει για την κατηγορία και την τάξη του από τα στη διάθεση του στοιχεία.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 15(1) και 32(3))

ΜΕΡΟΣ I

 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

 

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει αναλάβει ως εργοδηγός ή να έχει αναλάβει την τεχνική ευθύνη σε εγγεγραμμένο εργολήπτη τουλάχιστο τέταρτης τάξης οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, ολοκληρωμένων έργων συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τριακόσιων χιλιάδων λιρών από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστον εκατό χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο δύο χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον έξι χιλιάδων λιρών και

(γ) να έχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του Νόμου προσόντα και πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα.

ΜΕΡΟΣ II

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋποθέσεις χορήγησης ετησίας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Αν είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού, ή αρχιτέκτονα, ή κάτοχος διπλώματος σε συναφή ειδίκευση, ή απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής σε συναφή ειδίκευση, απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας, να έχει αναλάβει την επιστασία ή την τεχνική ευθύνη ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργων συνολικής δαπάνης τουλάχιστο, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών ή να έχει εκτελέσει ως εγγεγραμμένος εργολήπτης οικοδομικά ή τεχνικά έργα ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης, για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων, λιρών αν όμως αυτός είναι απλά γνώστης ανάγνωσης και γραφής, να έχει εκτελέσει ως εγγεγραμμένος εργολήπτης οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση

 

ή

Δύο έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά έργα ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, ή δύο έτη από τα οποία το ένα έτος ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

ή

Τέσσερα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης ή τέσσερα έτη από τα οποία τα δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας

 

ή

Επτά έτη από τα οποία τα τέσσερα ως εργοδηγός σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης ή επτά έτη από τα οποία τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

 

Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

 

Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας

 

ή

Εννέα έτη, πέντε ως εργοδηγός σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, ή εννέα έτη από τα οποία τα τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης. Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Γνώστης ανάγνωσης και γραφής

 

Δέκα έτη από τα οποία τα τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος έργοδηγός.

ΜΕΡΟΣ III

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης, τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τριακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστον εκατό τριάντα χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα. τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση

 

ή

Δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

 

Ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

 

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

 

ή

Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας

 

ή

Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

 

Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας

 

ή

Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Γνώστης ανάγνωσης και γραφής. Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης ετησίας αδείας σε αιτητή που διετέλεσε υπάλληλος εγγεγραμμένου εργολήπτη—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, ως υπεύθυνος εκτέλεσης, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, ολοκληρωμένα έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο δύο εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστο τετρακόσιων χιλιάδων λιρών

(Ρ) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή

 

 

Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα

 

Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή Πέντε έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, από τα οποία τα τέσσερα έτη σε εργοτάξιο. Ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι, ή

 

 

Εννέα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, από τα οποία έξη έτη σε εργοτάξιο.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας. Δεκατέσσερα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τρίτης τάξης, από τα οποία τουλάχιστο τα εννέα έτη σε εργοτάξιο. Ένας πολιτικός Μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

ΜΕΡΟΣ IV

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τριών εκατομμυρίων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστο πεντακόσιων χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα. τουλάχιστο διακόσιων χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας η απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή

Δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης.

Δύο απόφοιτοι του Α.Τ.Ι.

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας ή Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Γνώστης ανάγνωσης και γραφής. Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και δύο απόφοιτοι του Α.Τ.Ι.

ΜΕΡΟΣ V

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστον ενιακόσιων χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον εβδομήντα πέντε χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστο τετρακόσιων πενήντα χιλιάδων λιρών· και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή ή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας ή Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Γνώστης ανάγνωσης και γραφής Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

Σημειώσεις:

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα το ανώτατο ποσό δαπάνης ολοκληρωμένου οικοδομικού έργου, το οποίο δύναται να πιστωθεί, υπολογίζεται με βάση την τάξη του έργου για το οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής και της δαπάνης με βάση τον κατασκευαστικό δείκτη τιμών του αντίστοιχου έτους, ο οποίος εκδίδεται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα "Αρχιτέκτονας η Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος εγγεγραμμένου εργολήπτη", σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα, που προβλέπονται στον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, για την εγγραφή του ως Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού, ανάλογα με την περίπτωση, πλην της πρακτικής εξάσκησης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα—

"απόφοιτος του Α.Τ.Ι." σημαίνει απόφοιτο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης ανώτερης σχολής στην ειδίκευση της πολιτικής μηχανικής:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς εργοδότησης υπαλληλικού προσωπικού του παρόντος Πίνακα, να αποδέχεται αντί απόφοιτο του Α.Τ.Ι., απόφοιτο Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης σχολής του εξωτερικού ο οποίος κατέχει επταετή πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα αναλόγως της αιτουμένης αδείας·

"απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας" σημαίνει απόφοιτο του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου ή άλλου ισότιμου Συστήματος Μαθητείας του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής·

"απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού σημαίνει απόφοιτο της σχολής αυτής στην ειδίκευση της οικοδομικής.

"έμπειρος εργοδηγός" σημαίνει—

(α) απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής, ο οποίος κατέχει τετραετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα δύο έτη ως εργοδηγός· ή

(β) απόφοιτος Σχολής Μέσης Παιδείας, ο οποίος κατέχει πενταετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα δύο έτη ως εργοδηγός· ή

(γ) απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου ή άλλου ισότιμου Συστήματος Μαθητείας του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής ο οποίος κατέχει εξαετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα τρία έτη ως εργοδηγός· ή

(δ) γνώστης ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος κατέχει επταετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα τρία έτη ως εργοδηγός.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 22(2) και 35(5))

 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

1. Το ποσό του συμβολαίου θα πιστώνεται στους εγγεγραμμένους εργολήπτες που το Συμβούλιο έχει πεισθεί ότι εκτέλεσαν, νόμιμα το έργο.

Ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης, στην περίπτωση οικοδομικού έργου θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = ΕΑη x Κ.Κ., "PHOTO"

στην περίπτωση τεχνικού έργου ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = Πτ, "PHOTO"

Όπου:

Π.Σ. — Το ποσό του συμβολαίου.

η — Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εργοληπτών που συμμετείχαν στην εκτέλεση του έργου.

Πη — Ποσό που κατανέμεται στον υπ' αριθμό "η" εγγεγραμμένου εργολήπτη.

ΕΑη — Το εμβαδόν του έργου που δικαιούται ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης να εκτελέσει με βάση την τάξη της πείρας που κατέχει όπως αναφέρεται στη στήλη "οικοδομικά έργα" του Πρώτου Πίνακα.

Πτ — Το μέγιστο αναπροσαρμοσμένο ποσό που δικαιούται ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης να εκτελέσει με βάση την τάξη της πείρας που κατέχει όπως αναφέρεται στη στήλη "τεχνικά έργα" του Πρώτου Πίνακα.

Κ.Κ. — Το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογο με το έτος έναρξης της εκτέλεσης του έργου και που επίσημα εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

2. Σε περίπτωση που το ποσό του συμβολαίου δεν έχει εξαντληθεί από την πρώτη κατανομή το υπόλοιπο ποσό (Υ.Π.) ανακατανέμεται στους εγγεγραμμένους εργολήπτες που δεν έχουν πιστωθεί το μέγιστο ποσό από την πρώτη κατανομή όπου:

Υ.Π. = Π.Σ. - Σ (Π1 + Π2,,..Πη)

Στην περίπτωση οικοδομικού έργου θα πιστώνεται, με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = ΕΑη x Κ.Κ., "PHOTO"

Στην περίπτωση τεχνικού έργου ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = Πτ. "PHOTO"

 

3. Με βάση την ίδια διαδικασία η πίστωση ποσών σε εγγεγραμμένους εργολήπτες που συμμετείχαν στην εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνεται σε τρίτη, τέταρτη κλπ. κατανομή μέχρι την κατανομή του ολικού ποσού του συμβολαίου.

 

Σημειώσεις:

(1) Μέγιστο ποσό για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα στην περίπτωση οικοδομικών έργων σημαίνει το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μέγιστου εμβαδού του οικοδομικού έργου που δικαιούται η κάθε τάξη να εκτελέσει και που καθορίζεται στην στήλη "Οικοδομικά Έργα" του Πρώτου Πίνακα με το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο που εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη δε περίπτωση τεχνικών έργων σημαίνει το μέγιστο ποσό που δικαιούται η κάθε τάξη να εκτελέσει και που καθορίζεται στη στήλη "Τεχνικά Έργα" στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Οι Τεχνικοί Διευθυντές εταιρειών που δεν είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες δεν πιστώνονται ποσά για σκοπούς αναβάθμισης.

Σημείωση
6 του Ν.186(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.186(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.186(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.