Αποζημίωση μελών

9. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν τέτοια αποζημίωση ή επιδόματα ή και τα δύο, όπως ήθελε εκάστοτε εγκρίνει ο Υπουργός.