Έκδοση Κανονισμών

51. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που να διέπουν ή ρυθμίζουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου·

(γ) τους τύπους, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού και της ετήσιας άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο·

(δ) τον καθορισμό των διάφορων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή αποτελούν ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας από το Συμβούλιο·

(ε) τη δεοντολογία ειδικότερα η οποία πρέπει να τηρείται από τους εγγεγραμμένους εργολήπτες και την πειθαρχική διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών αδικημάτων·

(στ) τη διενέργεια εξετάσεων που απαιτούνται ή επιτρέπονται από τον παρόντα Νόμο·

(ζ) τους όρους της υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, ιδιαίτερα τα του διορισμού, προαγωγής, αφυπηρέτησης, της πειθαρχίας και του πειθαρχικού ελέγχου αυτών, της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των ωφελημάτων αφυπηρέτησης αυτών ή άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων ή χορηγημάτων·

(η) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Συμβουλίου, καθώς και την εν γένει οικονομική διαχείριση αυτού·

(θ) κάθε άλλο θέμα ή ζήτημα συμπληρωματικό ή παρεμφερές με τα πιο πάνω απαριθμούμενα ή το οποίο συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.