Ειδική Άδεια

52.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη τις απόψεις και θέσεις του Συμβουλίου, μπορεί να χορηγήσει σε εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη ή σε φυσικά πρόσωπα, ή οργανισμούς ή εταιρείες της αλλοδαπής, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας σχετικά με τις εργασίες τους και την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, ειδική άδεια για την υποβολή προσφοράς και μελέτης, η οποία δυνατό να εκπονήθηκε από τον ίδιο τον υποβάλλοντα την προσφορά και σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς ειδική άδεια για την εκτέλεση και επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτό θα περιγράφεται στην εκδοθεισόμενη άδεια, για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους, τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου, στην περίπτωση που το έργο θα εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη, όπως το έργο εκτελεσθεί σε συνεργασία με εργολήπτη εγγεγραμμένο και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και της κατηγορίας του έργου που θα εκτελεστεί.

(2) Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας απαιτείται η υποβολή στο Συμβούλιο γραπτής αίτησης στο καθορισμένο για το σκοπό αυτό έντυπο συνοδευόμενο, από το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης.

(3) Ευθύς ως κοινοποιηθεί προς αυτό η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο προβαίνει στην καταχώρηση της σε ειδικό μητρώο και εκδίδει χωρίς απολύτως οποιοδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, εξαιρουμένης της καταβολής τελών, ειδική άδεια σε καθορισμένο τύπο στην οποία ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο στην ειδική άδεια που έχει εκδώσει.

(4) Η υπό του Συμβουλίου αναφερόμενη στο εδάφιο (3) ειδική άδεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό όσο και για την ανάληψη και εκτέλεση του αναφερομένου στην άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου έργου.