Παροχή υπηρεσιών

52Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 52, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, εφόσον το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία και παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος υπηρεσίες εργολήπτη, δύναται να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στη Δημοκρατία εφόσον γνωστοποιήσει προηγουμένως στο Συμβούλιο την πρόθεσή του για ανάληψη έργου, συμπληρώνοντας το καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο:

Νοείται ότι, πρόσωπο που στο κράτος μέλος καταγωγής του δικαιούται να παρέχει νόμιμα μόνο κάποιες κατηγορίες εργασιών εργολήπτη, δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία μόνο υπηρεσίες των ίδιων αυτών κατηγοριών.

(2)  Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω της εγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος όπου τηρείται μητρώο εγγεγραμμένων εργοληπτών, πρέπει να παρουσιάζει τα επίσημα στοιχεία εγγραφής του στο εν λόγω μητρώο.

(3) Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου το οποίο εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργολήπτη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθοριστούν.

(4) Το Συμβούλιο, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχει ο παρών Νόμος, δύναται να διεξάγει ελέγχους στο στάδιο της εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.