Επίδοση εγγράφων

53.—(1) Ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, διατάγματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα των οποίων απαιτείται ή επιτρέπεται η επίδοση δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να επιδίδονται-

(α) Με την παράδοση αυτών στα πρόσωπα ή στην κατοικία των προσώπων στα οποία απευθύνονται, ή

(β) όταν αυτά απευθύνονται στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού, με την παράδοση αυτών ή ακριβούς αντιγράφου τους σε κατάλληλο για σκοπούς επίδοσης πρόσωπο που βρίσκεται στο υποστατικό, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στο υποστατικό με την επικόλλησή τους σε περίοπτο μέρος του υποστατικού, ή

(γ) μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική του διεύθυνση στην Κύπρο.

(2) Οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο μπορεί-

(α) Σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, να επιδίδεται ή αποστέλλεται στο γραμματέα ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο αυτής,

(β) σε περίπτωση συνεταιρισμού (partnership) να επιδίδεται ή αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διαχείριση των εργασιών του συνεταιρισμού.

(3) Όταν οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε, λαμβανομένης υπόψη της ταχυδρομικής πρακτικής, να μπορεί να παραληφθεί κατά ή πριν από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία αυτό απαιτείται να επιδοθεί.