Αναπροσαρμογή των ποσών των Πινάκων

54. Κατά τον υπολογισμό οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, είναι νόμιμο για το Συμβούλιο να αναπροσαρμόζει τα ποσά αυτά κάθε δύο έτη, με βάση το λόγο τον οποίο έχει ο δείκτης τιμών του τομέα κατασκευών του τμήματος Στατιστικής και Ερευνών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία προς τον αντίστοιχο δείκτη κατά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Νοείται ότι όταν πρόκειται για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα ποσά που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου θα αναπροσαρμόζονται περαιτέρω με βάση τη δαπάνη ή την αξία έργων αντίστοιχης κατηγορίας, τάξης και είδους, που εκτελούνται στη Δημοκρατία.