Καταργήσεις και επιφυλάξεις

55.—(1) Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμοι του 1973 μέχρι 1995 καταργούνται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 1973 μέχρι 1995 (οι οποίοι στο παρόν Μέρος θα αναφέρονται ως οι καταργηθέντες νόμοι)-

(α) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο, καταργηθούν ή αντικατασταθούν με άλλους ή άλλες που θα γίνουν ή θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή και θα θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε νόμιμα δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή υποβιβαστεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης ή της διαφοροποίησης προσόντος ή κριτηρίου που γίνεται για πρώτη φορά με τον παρόντα Νόμο·

(δ) το υφιστάμενο αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, τα δε υφιστάμενα

μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία έχουν διοριστεί.