Μεταβατικές διατάξεις

56.—(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο καθίσταται αυτομάτως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος, απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ισχύος των καταργηθέντων νόμων.

(2) Το Μητρώο Εργοληπτών το οποίο ετηρείτο σύμφωνα με τους καταργηθέντες νόμους θα λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε κάποια διάταξη των καταργηθέντων νόμων θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί υπαλλήλων ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών οι οποίοι ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

(5) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 55, αιτήσεις των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.