Πειθαρχικά αδικήματα

40.—(1) Εγγεγραμμένος εργολήπτης διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη αν-

(α) Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) έχει επιτύχει την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτών ή έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια με τη χρήση ψευδών ή δόλιων παραστάσεων ή δηλώσεων, ή

(γ) ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις εργολήπτη, ή

(δ) είναι υπαίτιος οποιασδήποτε σοβαρής κατασκευαστικής κακοτεχνίας που οφείλεται σε αμελή ή δόλια ενέργεια ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεύθυνη ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψή του, ή

(ε) κατά την άσκηση του επαγγέλματος επιδεικνύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα ή που υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του εργολήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "καθήκοντα ή υποχρεώσεις εργολήπτη" περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε εργολήπτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου.