Πειθαρχικές ποινές

41.—(1) Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Επίπληξη·

(β) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες·

(γ) υποβιβασμός σε κατώτερη τάξη οικοδομικών ή και τεχνικών έργων για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(δ) αναστολή της ετήσιας άδειας για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(ε) διαγραφή του ονόματος του εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών.

(2) Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές:

Νοείται ότι η ποινή της επίπληξης μπορεί να επιβληθεί μαζί με μια οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Στην περίπτωση διαγραφής του ονόματος εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο διαγραφόμενος εργολήπτης δε δικαιούται να εγγραφεί, ούτε να ζητήσει την παροχή Πιστοποιητικού Εγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με την απόφαση της διαγραφής του εγγεγραμμένου εργολήπτη.