Εικονική ανάληψη έργου

39.—(1) Η εικονική εκ μέρους εγγεγραμμένου εργολήπτη ορισμένης τάξης ανάληψη έργου, προκειμένου αυτό να εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο ή και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του έργου πρόσωπο ή εργολήπτη ο οποίος πράττει οτιδήποτε ή παραλείπει οτιδήποτε με σκοπό να βοηθήσει ή βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο να υποβάλει προσφορά ή να αναλάβει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2,000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση επανειλημμένης διάπραξης του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο μπορεί, ασκώντας την πειθαρχική του εξουσία, να επιβάλει στον υπότροπο παραβάτη αναστολή της ετήσιας άδειάς του για όσο χρόνο ήθελε κριθεί σκόπιμο ή τη διαγραφή του από το Μητρώο Εργοληπτών.