Συμβάσεις για εκτέλεση έργων να είναι γραπτές

38.—(1) Κάθε σύμβαση βάση της οποίας εγγεγραμμένος εργολήπτης αναλαμβάνει από μόνος του ή μαζί με άλλους να εκτελέσει οικοδομικό ή τεχνικό έργο αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων λιρών Κύπρου δε θα είναι έγκυρη και νομικά εκτελεστή εναντίον του αντισυμβαλλομένου για λογαριασμό του οποίου θα εκτελεστεί το έργο εκτός αν η σύμβαση-

(α) Είναι γραπτή και υπογεγραμμένη τόσο από αυτόν που θα εκτελέσει το έργο όσο και από τον αντισυμβαλλόμενο για τον οποίο το έργο θα εκτελεστεί, και

(β) περιγράφει το προς εκτέλεση έργο.

(2) Κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης που σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνάπτει σύμβαση ανάληψης και εκτέλεσης οποιουδήποτε οικοδομικού ή και τεχνικού έργου υποχρεούται εντός 14 ημερών από της συνομολογήσεως της συμβάσεως να αποστείλει προς το Συμβούλιο γραπτή γνωστοποίηση για την υπογραφή της συμβάσεως αυτής στην οποία θα αναφέρει και την ημερομηνία που σκοπεύει να αρχίσει την κατασκευή του έργου.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο οφείλει, με γραπτή ειδοποίησή του που αποστέλλεται στο Συμβούλιο τουλάχιστο 14 μέρες πριν από την έναρξη του έργου, να γνωστοποιεί σ' αυτό την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του έργου και, χωρίς επηρεασμό ως προ το περιεχόμενο της ειδοποίησης αυτής, να αναφέρει μεταξύ άλλων το είδος, την τάξη, την τοποθεσία και περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(5) Η εγκυρότητα των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων δε θα επηρεάζεται από την παράλειψη συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3).