Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας

37. Με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης έχει υποχρέωση να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου που εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένη, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε τέτοια περίοπτη θέση πινακίδα τέτοιου τύπου, στην οποία θα αναγράφονται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός του εργολήπτη όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία όπως ενδεχομένως ήθελε καθορισθεί.