Αλλαγή κατηγορίας, τάξης και είδους έργων από το Συμβούλιο σε ορισμένες περιπτώσεις

36. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει και να αλλάζει τελειωτικά την κατηγορία, τάξη ή και το είδος κάποιου ή κάποιων οικοδομικών ή και τεχνικών έργων αν η φύση, περιλαμβανομένου και του βαθμού δυσκολίας, ή και η χρήση στην οποία θα τεθεί το έργο, δικαιολογεί τούτο.