Άσκηση του επαγγέλματος με τη μορφή συνεταιρισμών

35.—(1) Καμία διάταξη του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να θεωρείται ή ερμηνεύεται ότι περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εργολήπτη και κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας να αναλαμβάνει και εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο ως μέλος και για λογαριασμό οποιουδήποτε συνεταιρισμού (partnership).

(2) Η σχετική σύμβαση για την εκτέλεση του οικοδομικού ή τεχνικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου το οποίο αναλαμβάνεται από ένα μέλος του συνεταιρισμού για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού θα πρέπει να συνομολογείται στο όνομα τουλάχιστον ενός μέλους του συνεταιρισμού το οποίο είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του προς ανάληψη έργου και να επιβεβαιώνεται από το μέλος αυτό με την προσθήκη, μετά την υπογραφή του, των ακόλουθων, ανάλογα με την περίπτωση, λέξεων:

"εμπορευομένου με άλλο ως", ή

"εμπορευομένου με άλλους ως", ή

"εμπορευομένων με άλλο ως", ή

"εμπορευομένων με άλλους ως",

ακολουθουμένων από το όνομα ή την επωνυμία του συνεταιρισμού, καθώς και από αναφορά ότι η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού.

(3) Πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας ως μέλος ή για λογαριασμό συνεταιρισμού, συνομολογεί ή επιβεβαιώνει σύμβαση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες:

Νοείται ότι παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε από τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν επιφέρει αφ' εαυτής ακυρότητα της συνομολογούμενης σύμβασης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ένα ή περισσότερα μέλη του συνεταιρισμού για λογαριασμό του οποίου εγγεγραμμένος εργολήπτης συνομολογεί σύμβαση για την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου δυνάμει του εν λόγω εδαφίου μπορεί να επιβεβαιώσει με γραπτή σημείωση πάνω στη σύμβαση ότι πραγματικά η εν λόγω σύμβαση συνομολογήθηκε για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τους.

(5) Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου από συνεταιρισμό στον οποίο μετέχουν περισσότεροι του ενός εγγεγραμμένοι εργολήπτες, η πείρα θα κατανέμεται, τηρουμένων των αναλογιών, μεταξύ των εγγεγραμμένων στο μητρώο εργοληπτών συναιτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα.