Καθίδρυση και συγκρότηση Συμβουλίου

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία "Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων", το οποίο θα συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία (η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1)) και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθεμένων από τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

(3) Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα επτά μέλη που διορίζονται, μετά από εισήγηση του Υπουργού, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

(α) Ως Πρόεδρος διορίζεται πρόσωπο που ανήκει στη δημόσια υπηρεσία και είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση-

(β) ως Αντιπρόεδρος διορίζεται μέλος της Νομικής Υπηρεσίας που υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·

(γ) ως απλά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται-

(i) δύο πρόσωπα που ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο κατέχει ειδικές γνώσεις σχετικές με την οικοδομική βιομηχανία,

(ii) τρία πρόσωπα που επιλέγονται μεταξύ των εργοληπτών από κατάλογο που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και

(iii) δύο πρόσωπα από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο είναι κάτοχος πτυχίου νομικής.

(4) Τα ονόματα των διοριζομένων στο Συμβούλιο προσώπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η ημερομηνία της οποίας συνιστά την έναρξη της θητείας τους στο Συμβούλιο.

(5) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, αλλά οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί πριν από τη λήξη της θητείας του να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του ή να απομακρυνθεί από τη θέση του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ή αιτία.