Κένωση θέσεων στο Συμβούλιο

4.—(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί οποιαδήποτε θέση μέλους στο Συμβούλιο, αυτή πληρούται με νέο διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 3 για την εναπομένουσα περίοδο της θητείας του μέλους για την πλήρωση της θέσης του οποίου γίνεται ο διορισμός.

(2) Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη κενών θέσεων μελών αυτού, νοουμένου ότι τα εναπομένοντα μέλη μπορούν να αποτελούν απαρτία κατά τη συνεδρίαση.