Εξουσιοδότηση μεταβίβασης εξουσιών

5.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί, με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργού, να μεταβιβάσει γραπτώς στον Πρόεδρο ή στο Διευθυντή του Συμβουλίου όλες ή κάποιες από τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες ή και καθήκοντα που το ίδιο έχει εξουσία να ασκεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (α), (ε) και (στ), του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18, του άρθρου 19, στις περιπτώσεις μόνο που ο τεχνικός διευθυντής είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης, του άρθρου 20, του εδαφίου (5) του άρθρου 32, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 33 και των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 34.

(2) Οποιαδήποτε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον το οποίο έχει μεταβιβαστεί ασκείται ή εκτελείται σύμφωνα με το έγγραφο της μεταβίβασης.

(3) Αν ο Υπουργός κρίνει ότι η μεταβίβαση θα πρέπει να ανακληθεί, μπορεί με γραπτή ειδοποίησή του να γνωστοποιήσει προς το Συμβούλιο την ανάκληση της συγκατάθεσής του και η μεταβίβαση παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

(4) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3) η μεταβίβαση αυτή είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή κατά τη βούληση του Συμβουλίου το οποίο δεν εμποδίζεται από του να ασκεί κάθε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον παρά το γεγονός της μεταβίβασής τους προς τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή του Συμβουλίου.

(5) Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο στο οποίο αναφέρεται ότι-

(α) Το Συμβούλιο έχει όντως μεταβιβάσει σ' αυτόν ή στο Διευθυντή τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες και καθήκοντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και

(β) η μεταβίβαση δεν έχει ανακληθεί ή δεν έπαυσε να έχει νομική ισχύ, αποτελεί μαρτυρία και, στην απουσία άλλης αντίθετης μαρτυρίας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία σχετικά με θέματα που περιέχονται σ' αυτό.