Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου

6. Το Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και καθήκον που του ανατίθεται με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη συντελεστική στην επίτευξη του σκοπού του και ιδιαίτερα-

(α) Να διενεργεί την εγγραφή των εργοληπτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των κανονισμών·

(β) να δημιουργήσει και διατηρεί Μητρώο εγγραφής των εργοληπτών και την κατάταξή τους σε τάξεις·

(γ) να διαγράφει από τα μητρώα εγγεγραμμένους εργολήπτες ή να ακυρώνει ή αναστέλλει τα εκδοθέντα σε αυτούς πιστοποιητικά ή άδειες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών·

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων εργοληπτών και να επιβάλλει τις καθοριζόμενες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές·

(ε) να εφαρμόζει τον παρόντα Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.