Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

7.—(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος, σε χρόνο ή τόπο που αυτοί επιλέγουν σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος συγκαλούν συνεδρίαση του Συμβουλίου οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας και των δύο αυτών, το πρεσβύτερο των παρόντων μελών. Τόσο ο Αντιπρόεδρος όσο και το πρεσβύτερο μέλος, όταν προεδρεύουν συνεδρίασης του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, έχουν όλες τι εξουσίες και εκτελούν όλα τα καθήκοντα του Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας ή αδυναμίας αυτού.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα Πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή ανάλογα με την περίπτωση, από τον Αντιπρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και αμέσως μόλις υπογραφούν γίνονται δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως μαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη.

(4) Κατά τα λοιπά το Συμβούλιο ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεων και τα της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική του λειτουργία.

(5) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να παρακάθεται ο Διευθυντής του Συμβουλίου. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές ο Διευθυντής δύναται να θέτει ενώπιον του Συμβουλίου θέματα προς συζήτηση και να εκφράζει τις απόψεις του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων.