Υποβολή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή

16.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, είτε για τεχνικά είτε για οικοδομικά έργα, υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται. Η αίτηση υποστηρίζεται από τέτοια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία το Συμβούλιο απαιτεί.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά στον αιτητή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, νοουμένου ότι η αίτηση είναι επαρκώς συμπληρωμένη, παρέχοντας ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση, τέτοια περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες, όπως το Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του. Το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης στην περίπτωση αυτή θα  παρατείνεται  για ένα μήνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παράτασης της προθεσμίας, δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο Μητρώο και δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη στη Δημοκρατία.

(4) [Διαγράφηκε].