Υποβολή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή

16.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, είτε για τεχνικά είτε για οικοδομικά έργα, υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται. Η αίτηση υποστηρίζεται από τέτοια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία το Συμβούλιο απαιτεί.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά ανάλογα στον αιτητή το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης, τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση, τέτοια περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες όπως το Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης του αιτητή να παράσχει στο Συμβούλιο, μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή πληροφορίες, το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση και για μόνο το λόγο αυτό και χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του καταβληθέντος τέλους για την εξέταση της αίτησης.