Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

17.—(1) Με την εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο Εργοληπτών, το Συμβούλιο εκδίδει σ' αυτόν Πιστοποιητικό Εγγραφής στον καθορισμένο τύπο· το πιστοποιητικό αυτό συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο που αναφέρεται σ' αυτό έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής, ακύρωσης ή αναστολής εγγραφής δυνάμει του άρθρου 18, ο εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία, να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τη δυνάμει του εδαφίου (2) υποχρέωση του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την καταδίκη ή παράλειψη συμμόρφωσης.