Διαγραφή, ακύρωση, αναστολή ή διόρθωση εγγραφής

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το Μητρώο Εργοληπτών ή την ακύρωση ή αναστολή της εγγραφής οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη ο οποίος-

(α) Αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο, ή

(β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο Μητρώο, ή

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδεια για το τρέχον έτος, ή

(ε) απώλεσε δυνάμει δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία, ή

(στ) όντας νομικό πρόσωπο, έχει εκδοθεί εναντίον του δικαστική απόφαση για διάλυσή του ή έχει το ίδιο διακόψει τις εργασίες του.

(2) Το όνομα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη θεωρείται ότι διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο από και με-

(α) Την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας με βάση τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.

(β) το θάνατο του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειάς του για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ετών ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή σ' αυτόν της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το Μητρώο.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο έχει επίσης εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε οποιαδήποτε άλλη απάλειψη ή διόρθωση των καταχωρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτών η οποία ήθελε αποδειχθεί ψευδής, ανακριβής ή λανθασμένη για το σκοπό αυτό συντάσσεται έκθεση που καταχωρείται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

(4) Πριν από κάθε διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή δυνάμει των παραγράφων (β),(γ) και (δ) του εδαφίου (1) ή πριν από κάθε απάλειψη ή διόρθωση δυνάμει του εδαφίου (3), το Συμβούλιο γνωστοποιεί τη σχετική πρόθεσή του στον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο εργολήπτη και παρέχει σ' αυτόν λογική ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε τυχόν ενστάσεις ή παραστάσεις που επιθυμεί εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας.