Ειδική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις

33.—(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας πρώτης ή δεύτερης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

(2) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας τρίτης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.