Δικαίωμα εγγραφής εταιρειών

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ημεδαπή εταιρεία νόμιμα συνεστημένη και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία μπορεί, κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί στο Μητρώο ως εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά έργα ορισμένης κατηγορίας και τάξης και να λάβει Πιστοποιητικό Εγγραφής και ανάλογη ετήσια άδεια εργολήπτη, εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία αυτή-

(α) Εργοδοτεί πάνω σε πλήρη και συνεχή βάση ένα τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου διευθύνει και εποπτεύει τα οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και ο οποίος κατέχει τα προσόντα και περιβάλλεται με τις εξουσίες και τα καθήκοντα όπως αναφέρονται ειδικότερα στο εδάφιο (2), και

(β) έχει, δυνάμει του καταστατικού ή ιδρυτικού της εγγράφου, την εξουσιοδότηση και την ικανότητα να ασκεί τις εργασίες του εργολήπτη, και

(γ) πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και έκδοση ετήσιας άδειας σε φυσικά πρόσωπα.

(2) Ο τεχνικός διευθυντής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να κατονομάζεται στην αίτηση εγγραφής της εταιρείας και να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα ακόλουθα προσόντα και αρμοδιότητες-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο πρόσωπο ακέραιου χαρακτήρα και ικανό να αναλάβει διευθυντικές αρμοδιότητες,

(β) με την επιφύλαξη του άρθρου 23, είναι ήδη εγγεγραμμένος εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά, τεχνικά έργα της κατηγορίας και της τάξης εκείνης για την οποία επιδιώκει να εγγραφεί η εταιρεία, και

(γ) έχει δυνάμει της συμβάσεως διορισμού του τέτοια εξουσία, καθήκοντα και ευθύνες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διεύθυνση και εποπτεία της όλης κατασκευής των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία αναλαμβάνει και εκτελεί η εταιρεία.

(3) Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής εταιρείας ο κατονομαζόμενος σ' αυτή τεχνικός διευθυντής απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της αίτησης, να προσέρχεται αυτοπροσώπως και υπογράφει, ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου του Συμβουλίου, γραπτή δήλωση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο ότι αποδέχεται το διορισμό του ως τεχνικού διευθυντή της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει, εν γνώσει των συνεπειών της αποδοχής αυτής, όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του τεχνικού διευθυντή που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(4) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση και εφόσον ικανοποιηθεί ότι ο κατονομαζόμενος στην αίτηση τεχνικός διευθυντής κατέχει τα προσόντα και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), μεριμνά αμέσως για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτών και εκδίδει σε αυτή το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(5) Με την εγγραφή της στο Μητρώο, κάθε εταιρεία αποκτά δικαίωμα να αποταθεί για την έκδοση ετήσιας άδειας οικοδομικών ή και τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της ή, σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της με την μέγιστη πείρα. Σε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο θα εκδίδει την αιτούμενη ετήσια άδεια εφόσον η Εταιρεία πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση ετήσιας άδειας της τάξης αυτής σε φυσικά πρόσωπα.