Αντικατάσταση τεχνικού διευθυντή

20. Οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή της, να αποταθεί στο Συμβούλιο για την αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού διευθυντή της, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19 αναφορικά με τη γραπτή δήλωση αποδοχής του νέου τεχνικού διευθυντή και την εξέτασή της από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης τεχνικού διευθυντή δεν απαλλάσσει εγγεγραμμένη εταιρεία, εκτός όπως προβλέπεται στο επόμενο άρθρο 21, της υποχρέωσής της να διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.