Προϋποθέσεις παραμονής στο Μητρώο

21.—(1) Το δικαίωμα εταιρείας να παραμένει εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών υφίσταται μόνο για όσο χρόνο αυτή διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 19.

(2) Παράλειψη εγγεγραμμένης εταιρείας να διατηρεί συνεχώς μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) συνιστά λόγο διαγραφής της εταιρείας από το Μητρώο, εκτός αν και για όσο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (4), αποφασίσει να παρατείνει την αναφερόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή.

(3) Όταν ο μοναδικός εγκεκριμένος και καταχωρημένος ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ενεργεί ή καταστεί ανίκανος να ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία του οφείλουν όπως μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία του γεγονότος, γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Συμβούλιο το γεγονός αυτό, η δε εταιρεία οφείλει περαιτέρω μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία να προβεί στο διορισμό νέου τεχνικού διευθυντή, τηρουμένων κατ' αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.

(4) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες κατά την κρίση του περιπτώσεις, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή, κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που κρίνεται απαραίτητο να επιβάλει με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα ήθελε θεωρηθεί εύλογο κατά τις περιστάσεις, όχι όμως πέραν των 6 μηνών.