Πίστωση εκτελούμενων έργων υπέρ του τεχνικού διευθυντή

22.—(1) Τεχνικός διευθυντής εταιρείας, καταχωρημένος στο Μητρώο Εργοληπτών ως τέτοιος, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι έχει εκτελέσει όλα τα οικοδομικά ή τεχνικά έργα τα οποία έχουν εκτελεσθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας του για όλο το διάστημα κατά το οποίο το όνομά του είναι καταχωρημένο στο Μητρώο ως τεχνικός διευθυντής και δικαιούται να πιστωθεί με την ανάλογη πείρα.

(2) Όταν εταιρεία, εγγεγραμμένη ως εργολήπτης, διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, η πείρα των εκτελούμενων από αυτή έργων κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα, σε εκείνο ή εκείνους τους τεχνικούς διευθυντές οι οποίοι πραγματικά το εκτέλεσαν.

(3) Κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, διευθύνεται και εποπτεύεται απαραίτητα από έναν τουλάχιστον ή περισσότερους τεχνικούς διευθυντές του νομικού προσώπου, της κατηγορίας και της τάξης του εκτελούμενου έργου.

(4) Στην εγγεγραμμένη ως εργολήπτη εταιρεία πιστώνεται απλώς η αξία κάθε εκτελούμενου από αυτή έργου για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός για σκοπούς αναβάθμισής της.