Δικαίωμα ορισμένων εταιρειών να έχουν ως τεχνικούς διευθυντές μη εγγεγραμμένους εργολήπτες

23.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, εταιρεία η οποία συμπλήρωσε ή συμπληρώνει, είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, πενταετή περίοδο εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών και η οποία έχει μέχρι τότε εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την αιτούμενη κατάταξη, συνολικής αξίας τουλάχιστο-

(α) Πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εννιακοσίων χιλιάδων λιρών για την πρώτη τάξη, ή

(β) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πεντακοσίων χιλιάδων λιρών για τη δεύτερη τάξη, ή

(γ) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εκατό τριάντα χιλιάδων λιρών για την τρίτη τάξη, ή

(δ) πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πενήντα χιλιάδων λιρών για την τέταρτη τάξη, ή

(ε) εκατό χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών για την πέμπτη τάξη,

δικαιούται να διορίζει ως τεχνικό διευθυντή της, αντί εγγεγραμμένο εργολήπτη, πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή κάτοχο διπλώματος σε συναφή ειδίκευση όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εδάφιο (2).

(2) Πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας ή κάτοχος διπλώματος σε συναφή ειδίκευση μπορεί να διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αν έχει-

(α) Προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πρώτη τάξη, δωδεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δωδεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(β) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στη δεύτερη τάξη, δεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(γ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τρίτη τάξη, οκταετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή οκταετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(δ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τέταρτη τάξη, εξαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή εξαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(ε) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πέμπτη τάξη, τετραετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή τετραετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων:

Νοείται ότι το ήμισυ τουλάχιστο της πιο πάνω απαιτούμενης πείρας για διορισμό στη θέση τεχνικού διευθυντή εταιρείας θα πρέπει να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα της ίδιας τάξης με αυτή της εταιρείας στην οποία θα διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής:

Νοείται περαιτέρω ότι ο τεχνικός διευθυντής που διορίζεται με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και περιορισμούς που ο παρών Νόμος επιβάλλει σε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης με βάση τις διατάξεις του.