Προστασία των μελών ή αξιωματούχων του Συμβουλίου έναντι ευθύνης

12. Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτών που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτά των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους.