Γραφεία και υπάλληλοι του Συμβουλίου

13.—(1) Το Συμβούλιο διαθέτει το δικό του γραφείο και υπηρεσία αναγκαία για την εκτέλεση και προώθησή των σκοπών του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών, εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο διορίζει το Διευθυντή και τους υπαλλήλους του και ασκεί σε αυτούς το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας ένταξης στο μόνιμο προσωπικό, προαγωγής, μετάθεσης, απόσπασης και αφυπηρέτησής τους.

(3) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τον αριθμό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και καθορίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα της κάθε θέσης.